DexTech Medical AB förstärker styrelsen inför myelomstudien

Report this content

DexTech Medical AB (”DexTech”) avser, som tidigare kommunicerats, genomföra en klinisk ”proof of concept”-studie avseende bolagets huvudkandidat OsteoDex (ODX) effekt på multipelt myelom (MM). MM, som är en obotlig hematologisk cancersjukdom utgående från plasmaceller i benmärgen, medför bland annat nedbrytning av skelettet, i likhet med skelettmetastaser från prostatacancer (mCRPC). Inför den kommande studien stärker bolaget styrelsen med relevant kompetens i form av Håkan Åström.

ODX verkningsmekanism i kombination med få och lindriga biverkningar gör preparatet till en stark kandidat för behandling av MM med potential att vara bättre än befintliga alternativ – i synnerhet vad gäller biverkningar, vilka med dagens behandling ofta är svåra. Den globala marknadsstorleken för MM var 2018 USD 19,5 miljarder och marknaden väntas växa till USD 31 miljarder 2026 (https://www.fortunebusinessinsights.com/multiple-myeloma-market-102693).

Bolagets huvudspår är ODX behandling av mCRPC, men kompletterade positiva ODX-MM-resultat stärker enligt styrelsens bedömning möjligheterna till ett fördelaktigt licensavtal – ett avtal som speglar ODX faktiska värde. Genom att visa ODX potential även mot MM kan ODX värde uppskattas och leda till ett fördelaktigt licensavtal.

Proof of concept-studien är planerad att inledas under räkenskapsår 2022 och omfatta ca. 20 patienter. Delresultat från studien kommer att meddelas under studiens gång (ej blindad studie). Studien förväntas omfatta ca. 24 månader från studiestart. Bolaget avser att informera marknaden om studiestart och mer detaljerat upplägg när en mer detaljerad studieplan tagits fram.

I takt med DexTechs kliv mot ytterligare studier och indikationer kommer DextTechs styrelse att adjungera Håkan Åström till styrelsen. Håkan, som har lång erfarenhet från exekutiva positioner inom den internationella läkemedelsindustrin, kommer att vara ett värdefullt tillskott till DexTechs styrelse med mycket relevant kompetens.

 - ”Vi har nu skapat de allra bästa förutsättningar för det fortsatta arbetet, vilket kommer att gagna bolaget och dess aktieägare”, säger vd Anders R Holmberg.

För ytterligare information

Gösta Lundgren - Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.