• news.cision.com/
  • DexTech/
  • DexTech Medical stärker sin organisation, föreslår Andreas Segerros som ny styrelseordförande

DexTech Medical stärker sin organisation, föreslår Andreas Segerros som ny styrelseordförande

Report this content

Styrelsen i DexTech Medical AB (”DexTech” eller ”Bolaget”) har beslutat att stärka Bolagets organisation med huvudfokus på framtida affärer utifrån DexTechs unika plattformsteknologi och forskningsportfölj. Andreas Segerros föreslås till ny styrelseordförande och kommer att leda arbetet med att ytterligare förstärka styrelsen med branschkompetens   samt genomföra en förstärkning av ledningen. Andreas Segerros har lång och gedigen erfarenhet med exekutiva befattningar inom den internationell läkemedelsindustrin, i Europa, USA och Japan.

   Förändringarna är ett led i utvecklingen av DexTech och för att realisera de stora värden som ryms i Bolagets teknologi och läkemedelskandidater. Andreas Segerros föreslås formellt vid en extra bolagsstämma under maj månad.

Preklinisk och klinisk forskning fortlöper enligt gällande plan.

”Vi ser detta som ett mycket positivt och naturligt steg som kommer att utveckla Bolaget för att realisera de stora värden som skapats”, säger vd Anders R Holmberg.

För mer information om DexTech, vänligen kontakta:

Gösta Lundgren – CFO

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2022.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.