DexTech tillförs cirka 10 MSEK genom kraftigt övertecknad företrädesemission

Den 26 juni 2019 avslutades teckningstiden i DexTech Medical AB:s (”DexTech”) företrädesemission, som genomfördes dels för att skapa en god finansiell ställning för bolaget inför licensförhandlingar avseende huvudkandidaten OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Företrädesemissionen tecknades till cirka 318 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. DexTech tillförs därmed cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 1 juli 2019.

VD Anders R Holmberg kommenterar

”Jag vill tacka alla – både nya och gamla ägare – som har valt att visa förtroende för DexTech genom att delta i företrädesemissionen. Intresset för bolaget och våra projekt har varit stort vilket naturligtvis är mycket glädjande. Tack vare kapitalet som DexTech nu tillförs står vi nu finansiellt starka inför licensförhandlingarna och det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet. Kombinationen av en stark finansiell ställning, de fina resultat som vi hittills har uppnått och det stora förtroendet som våra ägare har visat gör att jag har mycket goda förhoppningar om framtiden.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av aktier tecknades till cirka 32 035 860 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 5,3 MSEK), motsvarande en teckningsgrad om cirka 318 procent. Med anledning av överteckningen har den vederlagsfria garantiteckningen om cirka 4,8 MSEK från Trois W Aktiebolag ej aktiverats. Totalt nyemitteras 167 645 aktier. DexTech tillförs därmed cirka 10 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK. Totalt cirka 99,3 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 1 juli 2019.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i DexTech att uppgå till 14 920 478 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 671 421,51 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2019.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se 

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt effekt samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Om oss

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. DexTech utvecklar läkemedelskandidater baserade på en kolhydratmolekyl i kombination med verksamma substanser, bland annat generika. Substanserna har förutsättningar att bli nya läkemedel som tillfredsställer stora behov inom urologisk onkologi. Genom ett nära internationellt/nationellt forsknings- och utvecklingssamarbete med bland annat universitet och sjukhus kan utvecklingen av substanserna genomföras mycket kostnadseffektivt.

Prenumerera

Dokument & länkar