Årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Report this content

Diös har idag den 13 april 2021 hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämma fattade följande beslut:

 • att fastställa utdelningen för år 2020 till 3,30 kr per aktie, uppdelad på två utdelningstillfällen med 1,65 kr per aktie vid respektive tillfälle, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdagar för erhållande av utdelning beslutades vara den 15 april 2021 och 1 november 2021. Utdelning är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 20 april 2021 och den 4 november 2021,

 • att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Anders Nelson, Ragnhild Backman, Eva Nygren, Peter Strand och Tobias Lönnevall,
 • att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
 • att styrelsearvodet ska utgå med totalt 1 205 000 kronor,
 • att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig revisor, till revisorer för tiden intill årsstämman 2022,
 • att revisionsarvode under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning,
 • att styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla,
 • att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,
 • att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämman 2022,
 • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier,
 • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta
 • om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag, samt
 • att ändra bolagsordningen enligt styrelsen förslag.
   

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Diös hemsida under följande länk: https://investors.dios.se/Sweden/bolagsstyrning/arsstamma/arsstmma/2021/arsstamma-2021/default.aspx

Stämman har spelats in och kommer göras tillgänglig på www.dios.se

För ytterligare information:

Knut Rost, vd, Diös
E-post: knut.rost@dios.se
Telefon: 010-470 95 01

Rolf Larsson, CFO, Diös
E-post: rolf.larsson@dios.se
Telefon: 010-470 95 03

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 24,5 mdkr, ett bestånd om 329 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 455 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar:

Prenumerera