Årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Report this content


 

Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös”) har idag den 5 april 2022 hållit årsstämma på Diös huvudkontor, Hamngatan 14 i Östersund. Årsstämman fattade följande beslut:

 • att fastställa utdelningen för år 2021 till 3,52 kr per aktie, uppdelad på fyra utdelningstillfällen med 0,88 kr per aktie vid respektive tillfälle, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdagar för erhållande av utdelning beslutades vara den 7 april 2022, den 7 juli 2022, den 7 oktober 2022 och den 9 januari 2023. Utdelningen är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 12 april 2022, den 12 juli 2022, den 12 oktober 2022 och den 12 januari 2023,
 • att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Anders Nelson, Ragnhild Backman,
  Peter Strand och Tobias Lönnevall,
 • att nyvälja Erika Olsén som ordinarie styrelseledamot,
 • att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
 • att styrelsearvodet ska utgå med totalt 1 400 000 kronor,
 • att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig revisor, till revisorer för tiden intill årsstämman 2023,
 • att revisionsarvode under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning,
 • att styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla,
 • att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,
 • att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämman 2023,
 • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva
  och överlåta egna aktier, samt
 • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta
  om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

   

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Diös hemsida under följande länk: www.dios.se

Stämman har spelats in och kommer göras tillgänglig på www.dios.se

För ytterligare information:

Knut Rost, vd, Diös
E-post: knut.rost@dios.se
Telefon: 010-470 95 01

Rolf Larsson, CFO, Diös
E-post: rolf.larsson@dios.se
Telefon: 010-470 95 03

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 28 mdkr, ett bestånd om 338 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 511 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar: