Diös årsstämma fastställde utdelningen om 3,00 kr per aktie, uppdelad på två tillfällen

Report this content

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 23 april 2019 beslutade stämman:

 • att fastställa utdelningen för år 2018 till 3,00 kr per aktie, uppdelad på två utdelningstillfällen med 1,50 kr per aktie vid respektive tillfälle, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdagar för erhållande av utdelning beslutades vara den 25 april 2019 och 30 oktober 2019. Utdelning är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 30 april 2019 och 4 november 2019,
 • att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Anders Nelson, Ragnhild Backman
  och Eva Nygren
 • att nyvälja Peter Strand som ordinarie styrelseledamot,
 • att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
 • att styrelsearvodet ska utgå med totalt 960 000 kronor,
 • att välja revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig revisor, till revisorer för tiden intill årsstämman 2020,
 • att revisionsarvode under mandatperioden ska utgå enligt godkänd räkning,
 • att styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla,
 • att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämma 2020,
 • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva
  och överlåta egna aktier,
 • att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta
  om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag, samt
 • att ändra bolagsordningen, §6, kallelse till bolagsstämman, enligt styrelsen förslag.

För ytterligare information:

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
E-post: knut.rost@dios.se
Telefon: 010-470 95 01

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
E-post: rolf.larsson@dios.se
Telefon: 010-470 95 03

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 21,5 mdkr, ett bestånd om 330 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar:

Prenumerera

Media

Media