Diös Fastigheters delårsrapport jan-jun 2020

Efter en, minst sagt, omtumlande vår, med ett fokus på handlingskraft, proaktivitet och nära dialog med hyresgäster, redovisar Diös idag ett bra utfall för perioden. Överskottsgraden stärks till 65 procent medan förvaltningsresultatet minskar med 2 procent, vilket främst är drivet av tillfälliga hyresrabatter. Rabatterna uppgår till -24 mkr netto och är kopplade till det statliga hyresstödet. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter påverkas främst av förändrade inflationsantaganden.

 Framsida

  • Intäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 928 mkr (922)
  • Förvaltningsresultatet minskade med 2 procent och uppgick till 458 mkr (469)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -143 mkr (131) och på derivat till 0 mkr (1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 246 mkr (493)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,83 kr (3,63)

– Osäkerheten är stor kring både pandemins fortsatta påverkan och den makroekonomiska utvecklingen. Människors hälsa och säkerhet är fortsatt vår första prioriterat. Med stor ödmjukhet och respekt för kommande utmaningar kan jag konstatera att vi är väl rustade finansiellt, vi har ett väldiversifierat bestånd och framförallt har våra medarbetare bevisat att det, genom aktivt agerande, går att göra skillnad. Jag är övertygad om att vi, med vår unika position och handlingskraft, på många sätt kommer fortsätta skapa aktieägarvärde, säger Knut Rost, vd.


För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020 kl. 07:00 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar: