Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 26 april 2016, kl. 13.00 i anslutning till Diös Fastigheters huvudkontor, Fritzhemsgatan 1A, Frösön, Östersund.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • Vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2016.
 • Anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl.12.00 tisdagen den 20 april 2016

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår Diös årsstämma 2016:

 • att till ordförande på stämman välja Bob Persson
 • att utse fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
 • att omvälja styrelseledamöterna Anders Bengtsson, Maud Olofsson, Ragnhild Bengtsson,
  Bob Persson och Svante Paulsson
 • att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande
 • att styrelsearvode utgår med totalt 725 000 kr med:
  185 000 kr till styrelsens ordförande
  135 000 kr vardera till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.
 • att till revisor omvälja Deloitte AB med Lars Helgesson som ny huvudansvarig revisor intill tiden
  för årsstämman 2017.
 • Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Valberedningen föreslår i stort oförändrade regler för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2017.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Diös hemsida.

Mer information och anmälan

Förslag till dagordning och handlingar inför årsmötet samt information om anmälan finns publicerat på vår webbplats.
http://www.dios.se/arsstamma/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Knut Rost, vd Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
kl. 16:30 den 23 mars 2016.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera