DO: Ökat fokus på förebyggande arbete

DO har under första halvåret 2013 ökat insatserna rörande arbetsgivares och utbildningsanordnares ansvar att förebygga diskriminering. Samtidigt har antalet personer som har kontaktat DO:s rådgivning ökat något. Antalet individanmälningar ligger kvar på samma nivå som förra året.

Under första halvåret 2013 har DO inlett 489 granskningar. Av dem avser 23 granskningar av utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder och 466 avser granskningar av arbetsgivares arbete med lönekartläggning, analys och handlingsplaner för jämställda löner. Under hela 2012 inledde DO 84 granskningar. Den kraftiga ökningen beror på den fokusering av DO:s uppdrag som genomfördes under 2012 då bland annat Granskningsenheten bildades.

– Nu har Granskningsenheten verkat i drygt ett år och resultatet visar att enheten har kommit igång på ett mycket bra sätt, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Även när det gäller DO:s utbildningar har ambitionsnivån höjts. DO har under första halvåret 2013 genomfört 11 utbildningar jämfört med 15 under hela året 2012. Under hösten fortsätter utvecklingen genom att DO börjar erbjuda nivåindelade kurser, bland annat efter önskemål från arbetsgivare, fackföreningar och utbildningsanordnare. DO kommer enligt nuvarande planering arrangera ytterligare 17 utbildningar under hösten.

Fler har under första halvåret kontaktat DO:s rådgivning. Det gäller såväl den skriftliga rådgivningen (1050 inkomna ärenden jämfört med 1000 under 2012) som telefonrådgivningen (1820 samtal jämfört med 1690 under 2012). Fler rådgivningsärenden än förra året har rört frågor som täcks av DO:s tillsynsansvar. Bland frågeställarna har antalet personer med frågor som handlar om att motverka diskriminering eller personer som kommer i kontakt med utsatta ökat, medan antalet personer som upplever sig utsatta för diskriminering har minskat (jämfört med samma period förra året).

– Det betyder att vi i ökad omfattning når grupper där vi kan förebygga diskriminering och det ser jag som mycket positivt, säger Agneta Broberg.

Antalet inkomna individanmälningar ligger under första halvåret på ungefär samma nivå som första halvåret 2012. Cirka 740 anmälningar har kommit in till DO jämfört med 760 förra året. Drygt 60 ärenden är för närvarande under utredning, och utredningarna under halvåret har omfattat samtliga diskrimineringsgrunder.

Åtta ärenden har lämnats över till DO:s processenhet för att drivas vidare i domstol. Bland dem rör tre ärenden sexuella trakasserier, två inom utbildningsväsendet och ett i arbetslivet. Ett ärende rör diskriminering som har samband med funktionsnedsättning vid antagning till skola och ett ärende rör diskriminering som har samband med religion i en rekryteringssituation. Det senare har också koppling till DO:s fokusområde rörande diskriminering som har samband med islamofobi. DO har för närvarande 12 pågående processer i domstol. Fyra domar har meddelats varav en har vunnit laga kraft.

– DO ska bidra till att enskilda får upprättelse. Det kan ske på olika sätt, bland annat genom att driva vägledande individärenden. Ännu bättre för individen är det förstås att aldrig utsättas för diskriminering. Det sätt DO arbetar på nu innebär bättre förutsättningar för det, säger Agneta Broberg.

Samtliga siffror är preliminära och avser perioden 1 januari till mitten av juni 2013.

DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Ännu bättre för individen är det förstås att aldrig utsättas för diskriminering. Det sätt DO arbetar på nu innebär bättre förutsättningar för det.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman