Dela

Citat

Det är aktörerna som har kunskap om den egna verksamheten och därmed kan genomföra de förändringar som krävs.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
Kvinnojourens agerande är ett typiskt exempel på det negativa bemötande som personer med hiv kan utsättas för.
Laine Nõu Englesson, processförare på DO
Utgångspunkten i lagen är likabehandling oavsett kön och därför ska det här undantaget tolkas och tillämpas restriktivt
Martin Mörk, chef för DO:s processenhet
Flera andra bostadsbolag som DO har tittat på som jämförelse har inte den aktuella regeln, och uppger att den som söker bostad i huvudsak ska kunna uppvisa kreditvärdighet samt en inkomst som står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.
Sofie Hellström, utredare på DO
Trots att kommunen tidigt fick kännedom om vad som pågick och att situationen inte förbättrades har kommunen inte kunnat visa att man vidtog några åtgärder för att få stopp på trakasserierna förrän långt senare. Mannen upplevde att hans uppgifter inte togs på allvar av kommunen och orkade därför inte vara kvar på arbetsplatsen. Det är en arbetssituation som inte någon ska behöva utstå.
Karin Ernfors, processförare.
Ett klargörande från domstolen i den här frågan kan alltså få stor betydelse för arbetslivet.
Karin Ernfors, processförare.
Karolinska institutet har inte lyckats vetenskapligt bevisa att engångsärmar i smittskyddshänseende skulle vara farligare än de engångshandskar som man redan använder. Engångsärmar är ett etablerat alternativ i sådana här situationer, bland annat i Storbritannien.
Johanna Nilsson, processförare på DO
Man har i hög grad motiverat umgängesbegränsningarna utifrån intresset att avskärma barnen från romsk kultur och har dessutom frångått gällande regler och rutiner på ett sätt som man har haft svårt att förklara.
Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.
Det här handlar om en stor offentlig arbetsgivare och det är därför viktigt att också vara en föregångare och inte utesluta personer med funktionsnedsättning.
Johanna Nilsson, processförare på DO
De kvinnor som använder de här kjolarna blir missgynnade och då är det enligt DO fråga om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.
Laine Nõu Englesson, processförare på DO
En arbetsgivare måste alltså vara uppmärksam och genast vidta åtgärder om det förekommer ett grovt språkbruk eller en sexuell jargong på en arbetsplats.
Johanna Nilsson, processförare
För DO är det viktigt att vara tydlig med att när en arbetsgivare uttrycker sig så mot en arbetssökande är det fråga om diskriminering.
Johanna Nilsson, processförare på DO
Naturligtvis ska en arbetsgivare kunna bjuda in till aktiviteter utanför den ordinarie arbetsplatsen, men det får aldrig gå över gränsen och leda till kränkningar.
Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO
Det är rimligt att kräva att Försäkringskassans webbtjänst uppfyller de standarder för tillgänglighet som man som medborgare har skäl att förvänta sig.
Karin Ernfors, processförare på DO
Eftersom det är fråga om en begränsning som berör många, framstår det som motiverat att frågan prövas i domstol.
Martin Mörk, chef för DO:s processenhet
Ansvaret att utforma arbetet ligger kvar hos aktörerna och det är viktigt.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
I och med att mannen inte kunde teckna någon försäkring försattes han i en utsatt position utan försäkringsskydd om något skulle hända
Andreas Lindholm, utredare hos DO
Jag hoppas att den här domen kan visa unga människor på väg ut på arbetsmarknaden att sexuella trakasserier oavsett form inte är acceptabelt på en arbetsplats.
Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO
DO:s bedömning är att eleven utsätts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet eftersom kommunen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att eleven ska komma i en jämförbar situation med andra elever på skolan.
Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO
Att gifta sig är en de stora händelserna i livet och därför är det allvarligt när samkönade par blir utestängda från möjligheten att arrangera sitt bröllop.
Anna Rosenmüller Nordlander, DO:s processenhet
Missgynnanden som har samband med föräldraledighet är fortfarande vanligt i arbetslivet.
Johanna Nilsson, processförare på DO
Tingsrätten konstaterar också att Arbetsförmedlingen inte har kunnat visa att återkallandet var nödvändigt för att uppnå syftet med jobb- och utvecklingsgarantin.
Johanna Nilsson, processförare på DO
Det här visar på den beroendeställning som finns mellan en student och dennes lärare och det särskilda ansvar som läraren därmed har.
Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.
Det här utesluter inte att det kan bli aktuellt att gå vidare med fall där rättsläget är oklart eller där DO ser att en domstolsprövning är det mest effektiva sättet för att en förändring ska ske.
Carolina Stiwenius, utredare
Jag hoppas att den ska påminna arbetsgivare om att det är förbjudet att välja bort arbetssökande av skäl som har samband med graviditet.
Marie Nordström, processförare på DO
Det här är första gången som DO går till domstol med ett ärende som rör diskriminering som har samband med en persons könsuttryck.
Marie Nordström, processförare på DO
Sexuella trakasserier är tyvärr fortfarande ett stort problem på arbetsmarknaden och inte minst inom restaurangbranschen.
Marie Nordström, processförare på DO
Domen tydliggör att den enskildes intresse att inte särbehandlas måste vägas in vid bedömningar, vilket innebär en ändring i förhållande till tidigare praxis på området.
Martin Mörk, Chef för DO:s processenhet
Det är individens förutsättningar och inte en schablonmässig bedömning ska avgöra om en person är lämplig i samband med rekryteringar.
Marie Nordström, processförare på DO
– Men det anmälaren har gjort här är oerhört viktigt och berömvärt eftersom hon har uppmärksammat såväl DO som företaget på de här problemen.
Rickard Appelberg, chef för DO:s rättsenhet arbetsliv
Som en direkt följd av kvinnans anmälan har företaget nu vidtagit åtgärder som har förutsättningar att leda till en förändring, och jag ser det som mycket positivt att företaget har tagit de här händelserna på stort allvar.
Rickard Appelberg, chef för DO:s rättsenhet arbetsliv
Butiken har utgått från stereotypa föreställningar om olika egenskaper hos könen som grund för sitt beslut och då handlar det om diskriminering.
Johanna Nilsson, DO:s processenhet
Rädslan att förlora sitt jobb gör att det kan vara svårt att säga ifrån.
Anna Rosenmüller Nordlander, DO:s processenhet
I det här fallet rör det sig om tydliga trakasserier som har samband med kön där språket har använts för att nedvärdera kvinnor.
Laine Nõu Englesson, DO:s processenhet
Nära var tredje anställd i Sverige arbetar i småföretag och därför har företagens insatser betydelse.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
Den här typen av händelser drabbar den utsatta eleven mycket hårt och därför måste vi från samhällets sida agera.
Laine Nõu Englesson, processförare hos DO
Vi gör bedömningen att ett heterosexuellt par inte hade blivit tillsagda i samma situation. Ärendet visar att det fortfarande finns attityder mot att samkönade par visar sin kärlek öppet.
Anna Rosenmüller Nordlander
Alla som har kontakter med socialtjänsten ska kunna räkna med att bli behandlade på ett respektfullt sätt och utan att bli diskriminerad.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
Sexuella trakasserier är tyvärr ett stort problem på arbetsmarknaden. Och unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp.
Marie Nordström som är processförare på DO.
Den man vi företräder har utan saklig grund ansetts vara betydligt sämre meriterad än flera av de yngre personer som anställdes.
Martin Mörk, chef för DO:s processenhet
Det här är redan ett etablerat alternativ som anses uppfylla hygienkraven bland annat i delar av Storbritannien.
Martin Mörk, chef för DO:s processenhet
DO anser att det är uppenbart att skolans vaktmästare måste ha haft insikt om att hans uttalande var kränkande kopplat till elevens etniska tillhörighet.
Laine Nõu Englesson, processförare hos DO
– Vi vet att det förekommer en omfattande och öppen diskriminering av romer i Sverige. Genom bland annat rättsliga prövningar vill vi öka kunskapen om var i samhället och genom vilka mekanismer som diskriminerande fördomar mot romer och antiziganismen hålls vid liv.
Ulrika Holfelt, processförare hos DO
Högskolorna ska i sitt likabehandlingsarbete vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, och det är i redovisningen av hur de planerade åtgärderna har genomförts som den verkliga aktiviteten syns.
Peter Wråke, chef för DO:s granskningsenhet
De här målen visar hur personer med funktionsnedsättning blir ifrågasatta i vardagliga sammanhang och inte får tillgång till saker som de flesta ser som självklara.
Anna Rosenmüller Nordlander, DO:s processenhet
Det är viktigt här att peka på det stränga ansvar som en arbetsgivare har att tillse att en arbetssökande inte diskrimineras.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
Romer utsätts ofta för diskriminering i vardagssituationer och utesluts från det som majoritetssamhället tar för givet.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
Jag hoppas att det sänder en signal till andra arbetsgivare och drabbade att aldrig acceptera sexuella trakasserier.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
– Varuhuset har agerat professionellt efter det att ledningen fick kännedom om chefens kränkande bemötande av sin medarbetare. Man tog anmälan om trakasserier på allvar och har erbjudit mannen stöd
Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman
Ingen ska behöva utstå trakasserier från sin chef. En sådan jargong hör inte hemma på en arbetsplats.
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Rss