Delårsrapport januari - mars 2020

Report this content

Första kvartalet, jan – mar 2020
• Omsättning ökade med 9,4 MSEK, eller 1,7 procent, till 564,9 MSEK (555,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbolag förutom Aurora.
• Bruttomarginalen minskade till 20,7 procent (21,5).
• Tappet i bruttomarginal kompenserades av utfört effektiviseringsarbete som slutfördes i kvartal tre, 2019.
• Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 9,4 MSEK (4,8).
• Periodens resultat ökade till 4,3 MSEK (1,1).
• Resultatet per aktie ökade till 0,29 kr (0,04).
• Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 134,7 MSEK (126,0).
• Likvida medel den sista mars uppgick till 57,0 MSEK i kassa samt 91,0 MSEK i totala outnyttjade checkräkningskrediter.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
• Styrelsen föreslog en utdelning om 1,25 kr (1,00) per aktie för verksamhetsåret 2019.
• Covid-19 hade en gradvis påverkan på koncernens verksamhet med initiala störningar på varuförsörjningen och gradvis mer effekt på
   efterfrågesituationen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• För att möta osäkerheten och den negativa utvecklingen i marknaden har DistIT fattat beslut om att genomföra korttidspermitteringar med 40
  procent i de flesta dotterbolagen i koncernen. Åtgärderna förväntas sänka lönekostnaderna med cirka 2,5 MSEK i månaden och påverkar cirka
  150 anställda i Aurora och Deltaco. Septon följer utvecklingen noga.
• Mot bakgrund av rådande omständigheter med Covid-19 föreslår styrelsen nu årsstämman 2020 att ingen utdelning för 2019 lämnas.
  Styrelsens tidigare förslag om 1,25 kronor per aktie i utdelning återtas därmed.

VD HAR ORDET
 
Strategi
Vårt arbete med att utveckla Aurora/Deltaco fortskrider och kommer leda till en ökad försäljning av egna produkter ”EMV” som har en högre bruttomarginal. Våra nya koncept inom EMV har mottagits väl av marknaden och även utsetts som testvinnare i tekniska publikationer. Detta verifierar att vi har förmågan att bygga koncept och på kort tid komma ut i marknaden vilket skapar en förutsättning för en starkare konkurrenskraft och högre lönsamhet. Nästa steg i vår utveckling är att förstärka vår marknadsföringsförmåga för att bygga varumärken digitalt. Vi kommer driva trafik kring varumärken till våra kunders butiker och digitala plattformar, både till produkter från externa varumärkesägare ”A-brands” och EMV.
 
DistIT har en stark finansiell ställning med god likviditet tack vare de stora omstruktureringarna och försäljningen av vår fastighet. Arbetet vi genomförde förra året möjliggör nu en säkrad varuförsörjning och utrymme för att fortsätta utveckla nya produkter och produktkategorier. Under rådande marknadsförhållanden och osäkerheter kring Covid-19 är det av särskild betydelse då flera konkurrenter kan få svårigheter att finansiera sin varuförsörjning från Asien då leverantörerna kräver förskottsbetalningar i stor utsträckning.
 
Finansiell utveckling
Omsättningen i kvartal ett 2020 var god trots vissa leveransstörningar från påverkan av Covid-19. Koncernen har en fördelaktig diversifiering inom kundkanaler då DistITs dotterbolag säljer till både företag och konsument genom e-handlare, butikshandel och även projekt. Omsättningen uppgick till 564,9 MSEK (555,5 MSEK), och rörelseresultatet ökade till 9,4 MSEK (4,8). Koncernens försäljning har varierat mellan de nordiska länderna vilka har drabbats olika beroende på skilda föreskrifter för butikers möjlighet att hålla öppet i respektive land under restriktionerna som existerar under Covid-19. E-handel har fått en ökad betydelse vilket vi tror kommer att förstärkas ytterligare. Vår bild är att de rena e-handlarna har tagit marknadsandelar då omnikanals-handlare inte fullt ut har lyckats kompensera bortfall i butik med internetförsäljning.

Försäljningen i Deltaco ökade jämfört med samma period föregående år främst drivet av ökad försäljning av minnes- och nätverksprodukter vilka har lägre bruttomarginal. Auroras omsättning minskade med cirka 18 procent mot föregående år från påverkan av de leverantörer som valt delvis alternativa försäljningskanaler under 2019, vilket utgör majoriteten av den reducerade försäljningen. Septons omsättning var relativt konstant mot föregående år och utvecklingen påverkades gynnsamt av en kraftigt ökad försäljning i nya e-handelskanaler för ljud och ljus. Septon påverkades negativt av en omsättningsminskning inom professionellt ljud och ljus på de norska och danska marknaderna samt inom produkter avsedda för uthyrning kopplade till event. Sominis uppnådde en högre handelsvolym i en turbulent marknad.

Hantering av COVID-19
Förutsägbarheten för varuförsörjningen har kraftigt förbättrats genom ett nära samarbete med våra leverantörer. Vår bedömning är att vi, liksom våra kunder, förväntas se en lägre efterfrågan i kvartal två och troligen även i kvartal tre om än i avtagande utsträckning till följd av påverkan från restriktionerna för Covid-19. Koncernen har ett stort fokus på att anpassa försäljningen till rätt kanaler med prioritering av e-handel och produkter såsom nätverk, hemmakontor och gaming som lämpar sig i det rådande klimatet. För att stärka kassan ytterligare arbetar vi med att förlänga leverantörskrediter, utförsäljning av lågrörligt lager, noggrann planering av varuflöden, detaljerad kassaflödesplanering samt omkostnadskontroll. Vi ser även över vår bemanning och förbereder olika scenarion för att anpassa koncernens kostnader. För att sänka kostnaderna har vi genomfört kortidspermitteringar av personal och reducerat arbetstiden med ca. 40 procent i de flesta av våra verksamheter, vilket påverkar cirka 150 anställda och förväntas sänka lönekostnaderna med cirka 2,5 MSEK i månaden för Aurora och Deltaco.

Stark finansiell ställning
Till sist vill jag än en gång poängtera betydelsen av vår stärkta finansiella ställning som säkrar bolagets handlingsutrymme. Attraktiva möjligheter kan uppstå för att ta ökade marknadsandelar, organiskt eller genom förvärv. Koncernen hade den sista mars tillgängliga likvida medel om 148,0 MSEK (kassa och outnyttjad checkräkningskredit).

Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)

 

Delårsrapporten finns att hämta på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

 

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 kl. 08:00 CET. 

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Taggar:

Dokument & länkar