Kommuniké från årsstämma i Eastnine AB (publ) den 15 maj 2019

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Eastnine-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 2,30 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,15 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Första avstämningsdag för utdelning är fredagen den 17 maj 2019 och andra avstämningsdag för utdelning är måndagen den 18 november 2019. Utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 maj 2019 respektive torsdagen den 21 november 2019.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 800 000 kronor till styrelseordförande och 400 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth, Nadya Wells, Peter Wågström och Johan Ljungberg omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Liselotte Hjorth valdes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG, med huvudansvarig revisor Peter Dahllöf, omvaldes till bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier och att besluta om förvärv av egna aktier, i enlighet med framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende revisors mandatperiod, innebärande att revisor kan väljas för en alternativ mandattid om 1–4 år.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med ett substansvärde på 242,3 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 17:00 CET.

Prenumerera