DELÅRSRAPPORT APRIL - JUNI 2018

STOCKHOLM, Sverige, 19 juli, 2018 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Kraftig ökning av rörelseresultat och resultat per aktie

Andra kvartalet 2018

 •  Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 213,4 (148,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 44 procent.
 •  Rörelseresultatet exklusive engångskostnader för andra kvartalet ökade till 45,9 (31,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 21,5 (20,9) procent.
 •  Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till 44,0 (22,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,6 (15,2) procent.
 •  Resultat per aktie ökade till 1,83 (0,96) SEK för andra kvartalet.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95,2 (38,1) MSEK för kvartalet.
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar uppgick till 220,6 (260,2) MSEK vid kvartalets slut.

Årets sex första månader

 •  För årets sex första månader ökade omsättningen till 383,6 (291,2) MSEK.
 •  För årets sex första månader ökade rörelseresultatet exklusive engångskostnader till 81,1 (58,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångskostnader på 21,1 (20,1) procent.
 •  För årets sex första månader ökade rörelseresultatet till 71,0 (47,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,5 (16,4) procent.
 •  Resultat per aktie ökade till 2,77 (2,22) SEK för årets sex första månader.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 103,1 (68,5) MSEK för årets sex första månader.

April – juni 2018

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 •  Omsättning, 213,4 (148,5) MSEK
 •  Omsättningstillväxt, 44 (20) %
 •  Omsättningstillväxt valutajusterad, 44 (17) %
 •  Rörelseresultat exkl. engångskostnader, 45,9 (31,1) MSEK
 •  Rörelseresultat, 44,0 (22,6) MSEK
 •  Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, 21,5 (20,9) %
 •  Rörelsemarginal, 20,6 (15,2) %
 •  Resultat efter skatt, 35,4 (16,9) MSEK
 •  Resultat per aktie, 1,83 (0,96) SEK
 •  Kassaflöde (löpande verksamhet), 95,2 (38,1) MSEK
 •  Likvida medel samt finansiella placeringar, 220,6 (260,2) MSEK

Anders Lidbeck, VD och koncernchef kommenterar:

Ett nytt rekordkvartal

Det gångna kvartalet blev i många avseenden ett av de bästa kvartalen i Eneas historia. Vi levererade ett högre rörelseresultat än vi någonsin gjort förut. Vi tjänade mer pengar, både i absoluta tal och räknat per aktie, än vi någonsin gjort förut, och vi levererade det bästa kassaflödet som Enea någonsin upplevt under ett enskilt kvartal. Vi satte även nya rekord vad gäller tillväxt – vår omsättning växte med 44 procent jämfört med samma kvartal föregående år, och vårt rörelseresultat inklusive engångskostnader ökade med hela 95 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Även om dessa rekordsiffror till stor del förklaras av det förvärv som vi stängde i slutet på första kvartalet, så förtar det inte att det gångna kvartalet var ett av de mest lönsamma och framgångsrika kvartal som bolaget någonsin upplevt. Det är ett direkt resultat av vårt långsiktiga arbete där vi kombinerar målmedvetna organiska förbättringar med strategiska förvärv för att skapa ett starkare och mer välpositionerat bolag med ett allt större värde för våra ägare.

Ett nytt Enea

De två större förvärv vi genomfört under de senaste två åren har tillsammans hjälpt till att ta Enea till nya nivåer, och det är delvis ett nytt Enea som vi nu ser växa fram. Med förvärvet av Openwave Mobility tog den produktgrupp som vi kallar Network Solutions steget fram och blev inte bara vårt snabbast växande utan också vårt största produktområde. Under andra kvartalet utgjorde detta område 51 procent av våra totala intäkter, upp från 30 procent motsvarande period föregående år. Förvärven innebär också att vårt beroende av enskilda kunder fortsätter att minska. Den försäljningen utgör idag 28 procent av omsättningen, jämfört med 44 procent andra kvartalet föregående år. Värt att notera är att vi under kvartalet slutligen nådde en överenskommelse med den större kund som tidigare infört en ensidig prissänkning i strid med våra gällande avtal. Överenskommelsen innebär att Enea erhåller full betalning enligt gällande avtal och att sättet för framtida royaltyberäkning förtydligas. Det var dessutom positivt att vi också kunde sluta ytterligare ett nytt avtal med samma kund för vidare användning av Eneas realtidsoperativsystem i kundens 5G-lösningar. Dessa glädjande nyheter till trots så kvarstår den långsiktiga trenden, där marknaden för våra operativsystemslösningar möter en allt större närvaro av öppen källkod, och där affären med vår största kund kontinuerligt fortsätter att minska.

I ett läge där traditionella operativsystem och annan proprietär hårdvarunära programvara planar ut, blir det lättare för oss att hitta tillväxt med goda marginaler högre upp i mjukvarustacken. Vid sidan av operativsystemslösningar så har vi numera ett nytt flaggskepp i produktportföljen med fokus på hantering av mobil datatrafik i allmänhet och mobil videotrafik i synnerhet. Strömmad video utgör idag majoriteten av all mobil datatrafik och vi är många som under inledningen av den här sommaren följt fotbolls-VM i mobilen. Sett över en längre tidsperiod blir förändringen dramatisk, och som exempel kommer dubbelt så många mobilabonnenter att strömma video under VM 2018, jämfört med fotbolls-VM i Brasilien 2014. De kraftigt ökande trafikvolymerna representerar avgörande utmaningar för mobiloperatörerna – att med befintlig infrastruktur hantera en allt större trafikvolym och samtidigt förbättra användarupplevelsen och upprätthålla kundnöjdheten. Det är här de lösningar för trafikhantering som vi förvärvade med Openwave Mobility spelar en nyckelroll. Våra lösningar för mobil trafikhantering hjälper världens ledade mobiloperatörer att maximera utnyttjandegraden i mobilnätet, samtidigt som man begränsar trafiktoppar och maximerar användarupplevelsen för abonnenterna. Enea har sedan starten för 50 år sedan haft fokus på datakommunikation och nätverkslösningar, och med de senaste utökningarna av vår produktportfölj tar vi ett stort strategiskt kliv för att adressera det som utgör dagens stora utmaningar inom mobil datakommunikation.

I området Network Solutions ingår också Eneas lösningar för trafikklassificering och deep packet inspection, och där kunde vi under kvartalet presentera en ny, större affär inom området cybersäkerhet. Vi lanserade även en ny generation av vår sensor-lösning för cybersäkerhet som samlar detaljerad trafikinformation i realtid för nästa generations säkerhetssystem. Vi kunde också i samband med världens ledande industrimässa kring cybersäkerhet presentera ett nytt samarbete där företaget Zyxel kommer att integrera och använda Eneas mjukvara för trafikklassificering. Tillsammans med produktportföljen kring trafikhantering så utgör trafikklassificering och cybersäkerhet några av tillväxtmotorerna i det nya Enea som växer fram.

Precis som under första kvartalet så utvecklades även vår globala tjänsteaffär väl. Omsättningen ökade med 18 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det är en fortsatt god utveckling i Europa, med nya kunder och förbättrade prisnivåer, parat med en stabilisering i USA, som är grunden för denna tillväxt. Den globala tjänsteaffären representerade 17 procent av kvartalets intäkter, vilket är en kraftig förändring jämfört med motsvarande siffra på 31 procent för 24 månader sedan. Denna förändring beror på de förvärvade bolagens höga andel mjukvaruintäkter och är klart gynnsam för våra bruttomarginaler.

Framtidsutsikter

Även om man som aktieägare kan glädjas åt kvartalet som vi nu slutfört, så ska man samtidigt vara medveten om att vi har en verksamhet som varierar från kvartal till kvartal, och att dessa variationer ökar något med de förvärv som vi nu slutfört. De förvärvade enheterna har en större andel nya affärer, där enskilda kontrakt kan vara beloppsmässigt stora med en varierande grad av återkommande intäkter.

Vi kommer oförtrutet att fortsatta vår strävan att bygga ett större och starkare bolag, som levererar ett ökande värde för kunder, anställda och aktieägare. Vi ser med tillförsikt fram emot tillväxten inom våra nya produktområden, samtidigt som vi fortsätter att tappa i försäljning gentemot vår största kund. Den omställning vi går igenom är positiv för Enea, med ett mindre beroende av en enskild stor produkt och ett fåtal stora kunder. Förvärv som stärker vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga är en viktig del i denna omställning och trots vår bedömning om lägre intäkter från våra största kunder är vår målsättning att fortsätta att växa bolaget under god lönsamhet och med goda kassaflöden.

Vår målsättning för helåret 2018 att uppnå omsättningstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med 2017 kvarstår.

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 19 juli, 2018 kl. 08:30

Länk: https://financialhearings.com/event/10480

Telefonnummer: SE: +46856642696 UK: +442030089806

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-07-19 kl. 07:20.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: julia.steffensen@enea.com 

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB. 

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar