Delårsrapport januari – juni 2020

Stockholm, Sverige, 16 juli 2020

Strategiska 5G-affärer stärker Enea

April - juni 2020

  • Omsättningen uppgick till 239,0 Mkr (249,4), motsvarande en minskning med 4 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 59,1 Mkr (72,0), motsvarande en rörelsemarginal på 24,7 procent (28,9). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 60,4 Mkr (72,2), motsvarande en rörelsemarginal på 25,3 procent (29,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,18 kronor (2,71).
  • Enea annonserade i kvartalet två större fleråriga 5G-kontrakt, ett med en ledande teleoperatör i Nordamerika värt 15-20 MUSD och ett med en ledande teleoperatör i Tyskland värt upp till 24 MEUR.
  • Årsstämman utsåg Charlotta Sund till ny styrelseledamot och styrelsen fick mandat att emittera aktier för att finansiera fortsatt tillväxt.

Januari - juni 2020

  • Omsättningen uppgick till 460,7 Mkr (489,5), motsvarande en minskning med 6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 81,7 Mkr (134,2), motsvarande en rörelsemarginal på 17,7 procent (27,4). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 100,9 Mkr (137,9), motsvarande en rörelsemarginal på 21,9 procent (28,2).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,98 kronor (4,85).
 

Kommentarer från Jan Häglund, VD och Koncernchef

Nätverkslösningar växer med nya kunder

Försäljningen i andra kvartalet 2020 uppgick till 239 Mkr. Rörelseresultatet blev 59 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 25 procent. Det operativa kassaflödet före förändringar i rörelse­kapitalet uppgick till 87 Mkr.

Bakom dessa siffror finns ett antal styrkebesked. Trots att coronapandemin inneburit försenade nätverksprojekt och investeringsbeslut hos vissa kunder, kan vi redovisa ökade intäkter inom produktområdet nätverkslösningar. En anledning är att vår affär står på en stabil grund av återkommande intäkter från en bred kundbas. Utöver detta bidrar kontrakt med nya kunder till ytterligare intäkter i kvartalet. Särskilt viktig är framgången med två 5G-kontrakt med ledande teleoperatörer i Nordamerika och Tyskland. Dessa kontrakt förväntas generera betydande intäkter under den kommande femårsperioden och ger oss en ledande position på marknaden. Tillväxten inom nätverkslösningar kompenserar till stor del för den väntade nedgången inom operativsystem, där våra nyckelkunder fortsätter en stegvis övergång till produkter baserade på öppen källkod.

Den starka rörelsemarginalen i kvartalet är resultatet av en hög andel programvaruförsäljning i kombination med en effektiv kostnadsstruktur. I andra kvartalet har vi haft full effekt av de omstruktureringar och kostnadsbesparingar som vi genomförde under det första kvartalet i år. Vi kommer fortsätta att anpassa vår organisation till affärsvolymerna med målsättningen att leverera goda marginaler.

Vår finansiella position har stärkts ytterligare och vi har högre soliditet och lägre nettoskuld än förra året och tidigare kvartal. Detta skapar stabilitet och handlingsfrihet för framtida investeringar.

Strategiska 5G-affärer

Vi har fått förtroendet att leverera programvara för 5G-datahantering till två av världens största operatörer, baserade i Nordamerika och Tyskland. Vi har vunnit kontrakten i hård konkurrens med flera större systemleverantörer, tack vare en unik lösning för hantering av data i 5G-nät. De nya 5G-kontrakten förväntas båda ge betydande intäkter under en femårsperiod, i takt med att projektmål uppnås och antalet 5G-abonnenter ökar. Våra nya produkter är anpassade för 5G-standarden ”standalone” (SA). I en undersökning, genomförd under våren, svarade 37 procent av de tillfrågade operatörerna att de planerar att driftsätta 5G SA nätverk under de närmaste två åren. 5G-kontrakten i Nordamerika och Tyskland är viktiga referenser för framtida affärer med nya kunder.

Videotrafik ökar kraven på telenäten

Fortsatta trafikökningar i mobilnäten gör att många operatörer väljer att investera i avancerade lösningar för videooptimering, i syfte att förbättra upplevelsen för användare och även att anpassa trafiken till tillgänglig nätkapacitet. Vodafone Irland är en av våra kunder, som tack vare teknik för videooptimering har sett tydliga förbättringar i nätprestanda. Zain Kuwait är ytterligare ett exempel på en teleoperatör som valt vår programvaruplattform för videooptimering. I samma region har en kund i Egypten nyligen beställt en ny trafikhanteringslösning, som kommer att börja installeras under andra halvåret i år. Det är glädjande att se kundbasen växa och vi fortsätter att investera för att stärka vår marknadsledande ställning inom videooptimering.

Trafikklassificering viktig för cybersäkerhet

Trafikklassificering är en nyckelteknik för många olika tillämpningar, bland annat avancerade cybersäkerhetslösningar där hot snabbt behöver kunna detekteras och åtgärdas. Vi har en bred kundbas inom detta område och vi fortsätter att vinna nya kunder. Ett exempel är det tyska företaget Genua, som valt Enea som leverantör i konkurrens med andra specialister på området. Affärsmodellen för detta avtal, liksom flesta av våra kontrakt, är baserad på intäkter som växer i takt med att kunderna blir framgångsrika och användningen av vår programvara ökar.

Framtidsutsikter

Vårt mål om en rörelsemarginal på över 20 procent kvarstår. Osäkerheten på kort och medellång sikt har dock ökat på grund av coronapandemin. Dess följdverkningar kommer med stor sannolikhet fortsätta att försena projekt och på andra sätt negativt påverka våra affärer, vilket riskerar att skapa variationer i resultaten för kommande kvartal. Vi ser fortsatt positivt på marknadsutsikterna för programvara i telekom- och företagsnätverk. Det finns potential för våra nya lösningar inom virtualisering, cybersäkerhet och 5G och vi fortsätter därför våra investeringar i produktutveckling och innovation för långsiktig organisk tillväxt. Utöver detta fortsätter vi att söka möjliga förvärv som kan stärka vår marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga. Sammantaget bedömer vi dock att konsekvenserna av coronapandemin kommer att påverka vår omsättning negativt för 2020.

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt publiceras på www.enea.com.

 

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Jan Häglund, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.
Tid: Torsdagen den 16 juli 2020, klockan 08:30.
Länk: https://financialhearings.com/event/12891
Telefonnummer:
SE: +46850558357
UK: +443333009031
US: 18446251570

 

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-07-16 klockan 07:20.

För mer information kontakta:
Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-post: jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson, Executive Assistant
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: lotta.trulsson@enea.com

 

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät, virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com