Kommuniké från Enea AB:s årsstämma 2020

Report this content

Stockholm, Sverige, 6 maj 2020 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Årsstämman i Enea AB (publ), org. nr 556209-7146, (”Bolaget”), ägde rum onsdagen den 6 maj 2020, kl. 16.30 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista.

Årsstämman beslutade följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas.

Styrelse och revisorer
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av ledamöterna Anders Skarin, Birgitta Stymne Göransson, Kjell Duveblad och Mats Lindoff, omval av Anders Lidbeck som styrelseordförande samt nyval av Charlotta Sund som ledamot. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers omvaldes till revisor.

Styrelse- och revisorarvode
Stämman fastställde styrelsearvode till 1 915 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden, med 235 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 240 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och vardera 40 000 kronor till två ledamöter samt 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till ledamot. Revisorn erhåller skälig ersättning enligt faktura. 

Valberedningen
Stämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) eller genom erbjudande till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier i Bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2021. Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion
Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i syfte att kunna finansiera fortsatt tillväxt och expansion, t.ex. i samband med företagsförvärv, för tiden intill årsstämman år 2021. Bemyndigandet innebär en rätt för styrelsen att emittera aktier till ett antal som motsvarar högst tio procent av antalet utgivna aktier per dagen för kallelsen till stämman. Betalning för nya aktier kan ske kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.enea.se.

För mer information kontakta:
Jan Häglund, VD & koncernchef
E-post: jan.haglund@enea.com

Lotta Trulsson, Executive Assistant
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: lotta.trulsson@enea.com

Om Enea 

Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät, virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2020 Enea AB.

Dokument & länkar