Enersize offentliggör bokslutskommuniké

Report this content

Enersize Oyj (”Enersize”) avlägger härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2019 samt det fjärde kvartalet 2019. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Enersizes hemsida.

Under 2019 hade Enersize sin högsta omsättning någonsin på 4,7 MSEK, ca 10 gånger fler aktiva kunder än 2018, samtidigt som antalet anställda minskade med nästan 40%! Året 2019 bjöd på en ännu större grad av förändring än 2018 gjorde. Vi har nu gått ifrån teori till handling på alla plan och har ett tydligt fokus på Bolagets nya affärsmodell som bygger på återkommande intäkter från vår mjukvara”, säger Anders Sjögren, VD

 

Helår (2019-01-01 till 2019-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 441 864 (209 662) EUR.
 • Resultatet efter extraordinära poster uppgick till –3 293 313 (-1 644 318) EUR.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,05) EUR. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,03
 • Soliditeten** uppgick till 65% (1) %.

 

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i Enersize per den 31 december 2019: 101 641 252 aktier (29 229 680). Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret 2019: 41 298 276 (29 229 680) aktier. Resultat efter utspädning avser resultatet dividerat med antalet aktier per den 31 december 2019.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

 

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018

 • Enersize meddelar att bolaget övertar den kundstock som Venergy arbetat upp på den kinesiska marknaden. Avtalet inkluderar fastställande av ersättning till Venergy och Enersize får rätt att sälja produkter och genomföra projekt till hela den av Venergy upparbetade kundstocken i Kina samt de projekt där Q+ redan är i drift.
   
 • Enersize har slutfört en företrädesemission och en riktad emission som totalt tillfört bolaget cirka 42,5 MSEK. Teckning i företrädesemissionen tillsammans med den riktade emissionen uppgår sammanlagt till 90,4 procent av det tidigare publicerade teckningsutrymmet i företrädesemissionen.
   
 • Enersize har skrivit på ett ramavtal med Kina-baserade Adenergy som reglerar grundläggande rättigheter och skyldigheter mellan bolagen. I och med detta är förutsättningarna för närmare samarbete tillgodosedda och bolagen avser att intensifiera samarbetet för att nå ut till kunder enligt Enersizes skalbara affärsmodell som bygger på mjukvarulicensiering.
   
 • Enersize har antagits till EUs gateway to Korea program och därigenom erhållit bidrag från EU för affärsutveckling genom ”Business Avenues Green Energy Technologies, Korea mission”. Programmet ger Enersize möjlighet att träffa utvalda kunder och partners på plats i Korea och det medföljande bidraget från EU täcker alla Enersize utgifter i Korea under genomförandet av programmet.
   
 • Enersize Oyj utser Mangold till likviditetsgarant

 

 • Byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

 

 • Enersize erhåller order på Q+ från Norge. en av Bolagets partners i Norge erhållit en större order på ett komplett paket med Q+ för monitorering och övervakning av tryckluftssystem för installation hos slutkund i Norge. Ordervärdet är SEK 280 000 och inkluderar tre års licens till Q+ Base.

 

 • Christian Merheim lämnar på egen begäran styrelsen. Christian kommer fortsättningsvis verka i en roll som rådgivare till Bolaget.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize har erhållit en order från SCA via Momentum Industrial AB. Ordern avser läckagesökning och -reparation i SCA:s pappersbruk i Ortviken, Sverige. Enersize kommer att genomföra arbetet med hjälp av LEAQS och ordervärdet uppgår till cirka 1,1 MSEK.

 

För fullständig bokslutskommuniké, inklusive komplett förteckning av väsentliga händelser under 2019, se https://enersize.com/rapporter/.

Certified Adviser 

Mangold Fondkommission AB

E-post: ca@mangold.se

Telefon: +46 8 503 01 550

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46 730 76 35 30

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020.

Enersize i korthet 

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

Dokument & länkar

Citat

Under 2019 hade Enersize sin högsta omsättning någonsin på 4,7 MSEK, ca 10 gånger fler aktiva kunder än 2018, samtidigt som antalet anställda minskade med nästan 40%! Året 2019 bjöd på en ännu större grad av förändring än 2018 gjorde. Vi har nu gått ifrån teori till handling på alla plan och har ett tydligt fokus på Bolagets nya affärsmodell som bygger på återkommande intäkter från vår mjukvara.
Anders Sjögren, VD