Eniros delårsrapport januari – mars 2019

Eniro publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

 FÖRSTA KVARTALET: januari – mars 2019

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 275 MSEK (354), en minskning med 22 procent. Exklusive Eniro Polska, som avyttrades oktober 2018, var minskningen 10 procent.
  • EBITDA uppgick till 24 MSEK (48). EBITDA-marginalen uppgick till 8,7 procent (13,6). Justerat EBITDA uppgick till 24 MSEK (49).
  • Periodens resultat uppgick till -38 MSEK (3).
  • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,59 SEK (0,03) före och efter utspädning.
  • Eniro tillämpar från och med januari 2019 de nya redovisningsreglerna IFRS 16 – Leasingavtal med begränsad omräkningsmetod. Standarden kräver ingen omräkning av jämförelsetal. Anskaffningsvärdet för nyttjanderätterna uppgår till 136 MSEK, avskrivningar uppgick för kvartalet till -12 MSEK och räntekostnaderna till -2 MSEK. Se även Not 1 Redovisningsprinciper.
  • Samtliga kunder är nu migrerade till Eniros nya abonnemangsbaserade affärsmodell.
  • Eniros produktportfölj har kompletterats med Facebookannonsering.
  • Anne Langbraaten, är från och med den 23 mars 2019, ny CFO på Eniro.

Händelser efter periodens utgång

  • Förhandlingar om avyttring av Proff-bolagen med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark pågår.

 

 

 

 

Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
MSEK 2019 2018 2018/19 2018
Rörelseintäkter 275 354 1 314 1 393
EBITDA 24 48 182 206
Justerad EBITDA 24 49 184 209
Rörelseresultat – 20 9 – 542 – 513
Periodens resultat – 38 3 – 627 – 588
Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 – 11                     65  45
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser – 966 – 818 – 966 – 822

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Örjan Frid, CEO, tel: 08-553 310 00 

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 klockan 08.30 CET.

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Om oss

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar