Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida www.enorama.se eller via pdf-filen i detta pressmeddelande. Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Som framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen samt i revisionsberättelsen är bolagets nuvarande likviditet och kapital inte tillräcklig för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna. Bolagets styrelse, har för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2018 att besluta om en nyemission av aktier med målsättning att genomföra nyemissionen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD Mats Rönngards försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl. 17:20 CET

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar