Citat

Detta gläder oss otroligt mycket. Formuleringspatentet är en värdefull tillgång för Enorama och är en kvalifikation för att uppnå bra villkor i kommande partnerdiskussioner. Nu har vi ett starkt skydd och kan tilldela vårt nikotintuggummi ytterligare en konkurrensfördel
Annette Agerskov, vice VD Enorama Pharma
Vi har under det senaste året följt marknaden för alternativa nikotinprodukter, ej läkemedel, bl.a. sk vaporizer, heat not burn och tobaksfria snusprodukter (traditionella cigaretter ingår inte i denna kategori). Kategorin beräknas vara värd 150–200 miljarder USD inom 5–10 år. Utvecklingskurvan är starkt positiv. Vi ska ta en del av den kurvan genom nya innovativa produkter som vi utvecklar. Vi har övergripande presenterat konceptet för internationella investerare med god respons. Allt sammantaget gör att vi i dag är redo att fatta beslut om en satsning på detta nya område.
Mats Rönngard, VD Enorama Pharma
Vi är glada att Läkemedelsverket endast återkom med kompletteringar av mindre karaktär, det visar att vår dossier är av god kvalité och det gjorde det möjligt för oss att svara en månad före utsatt tid. Nu ser vi fram emot ytterligare återkoppling från Läkemedelsverket så att vi kan komma vidare med vår europeiska registreringsprocess
Annette Agerskov, vice VD Enorama Pharma
Nu står vi på tröskeln till lanseringen av vår första produkt och vi börjar närma oss försäljning, vilket kräver att vi är operationellt förberedda för denna nya fas. Vi söker efter den som tillsammans med vårt team är dedikerad till att driva Enorama vidare på resan mot att bli ett stort, internationellt läkemedelsbolag
Mats Rönngard, VD Enorama Pharma
Det är mycket positivt att vi kan inkomma med kompletteringarna i så god tid, det ger oss bättre tidsmarginaler i vår pågående registreringsansökan. Det har varit ett metodiskt arbete där vi har utvärderat frågeställningarna från Läkemedelsverket och inhämtat information från våra underleverantörer för att komplettera vår ansökan enligt myndighetens krav. Baserat på vår utvärdering, bedömer vi att kunna lämna in våra svar till Läkemedelsverket senast 29 mars 2019, vilket blir drygt fyra veckor före utsatt tid och ryms med god tidsmarginal inom utvecklingsplanen
Annette Agerskov, vice VD Enorama Pharma
Laboratoriets huvuduppgift är att med fokus på cannabis fortsätta dra nytta av den stora potential som Enoramas ChewMed®-teknologi medför. Att etablera ett eget laboratorium är ett avsteg från vår strategi att outsourca vår forskning inom kommersiella nätverk. Ett eget laboratorium är dock i detta fall ett strategiskt och taktiskt val då det med egen personal medför säkrare och mer rationell hantering av cannabis som är starkt reglerat. Närheten till Malmö Universitet ger också flera positiva bieffekter, dels på kostnadssidan, dels stärker det vårt kompetensbyggande inom medicinsk cannabis, vilket är ovärderligt i affärsutvecklingen
Mats Rönngard, VD Enorama Pharma
”Vi har arbetat metodiskt och intensivt i flera år för att nå marknaden med våra produkter, så vi ser detta besked som en bekräftelse på det hårda arbete vi lagt ner. De begärda kompletteringarna bedömer vi, precis som Läkemedelsverket, inte vara omfattande eller tidskrävande och ryms inom utvecklingsplanen. Vi kommer återkoppla till Läkemedelsverket så att ansökningsprocessen kan fortlöpa enligt plan
Annette Agerskov
Tuggummi är en möjlig metod för att dosera cannabis i medicinskt syfte. Vi inleder nu arbetet med att utforska de tekniska förutsättningarna för detta, samtidigt som vi fortsätter arbetet med att ta fram en affärsplan och för dialog med möjliga samarbetspartners
Annette Agerskov, vice VD Enorama Pharma
Enorama Pharmas första produkt – nikotintuggummit – möter stort intresse på marknaden och vi har redan idag två avtal avseende framtida försäljning. I väntan på slutligt godkännande av myndigheterna och de intäkter som följer under 2019 behöver vi finansiell styrka att fortsätta det offensiva försäljnings- och marknadsarbetet. Vi ser även stor potential för ytterligare användningsområden för vårt medicinska tuggummi. Under 2018 har vi genomfört en förstudie av medicinsk cannabis, där nästa steg är att ta fram en affärsplan och vidareutveckla en möjlig produkt
Mats Rönngard, VD Enorama Pharma
Det är glädjande att registreringsprocessen fortgår i snabb takt. Vi räknar med att tuggummit når marknaden som planerat under 2019
Mats Rönngard, VD Enorama Pharma AB
Jag tycker det är tråkigt att Martin lämnar sitt styrelseuppdrag och vill passa på att tacka för den tid han varit i styrelsen
Anders Ermén
Vi har arbetat hårt i flera år för att nå marknaden med våra produkter, så det är mycket glädjande att vi nu har nått ända hit. Som vi tidigare berättat har vi planer även för marknader utanför Europa, och nu när allt material föreligger kommer vi att utvärdera vilka länder utanför EU vi ska skicka ansökningar till och när.
Mats Rönngard, VD Enorama Pharma
”Det är mycket glädjande att inspektionen gick bra och att vi nu mottagit LMV:s tillstånd. Nu kan vi lägga sista handen vid vår registreringsansökan. Vi avser att lämna in den inom kort så att vi kan börja sälja vårt nikotintuggummi under 2019”
Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma.
Genom den här åtgärden blir bolagets finansiella ställning starkare. Det ger bättre förutsättningar dels för bolaget att fullfölja bolagets mål samt att det ger styrelsen bättre förutsättningar vid utvärdering av olika långsiktiga finansieringslösningar
Anders Ermén
Vi har enligt plan arbetat med detta under en period och vi ser fram emot inspektionen och det efterföljande partihandelstillståndet. Partihandelstillstånd är en förutsättning för att kunna lämna in registreringsansökan och erhålla marknadsföringstillstånd, så att vi kan börja sälja våra första färdigutvecklade medicinska NRT produkter
Annette Agerskov
Tillståndet ger oss stor flexibilitet att välja hur vi säljer våra produkter på olika marknader, utöver det avtal som vi redan har med ett nordeuropeiskt läkemedelsbolag, vilket tidigare meddelats. Vi beräknar att marknadslansering via det nordeuropeiska läkemedelsbolaget sker Q3 2019. Arbetssättet är strategiskt mycket betydelsefullt och starkt
Mats Rönngard
Marknaden och utvecklingen inom medicinsk cannabis har vi följt med stort intresse i flera år. Det var därför naturligt att vi i början på året startade en större affärsutvärdering tillsammans med svenska exportrådet – Business Sweden i USA. Utvärderingen har visat på stor potential och därför har vi nu beslutat om att gå vidare med utvecklingen inom detta segment
Annette Agerskov
Lånevillkoret är bra, vi kan framöver avropa löpande efter behov upp till totalt 9 MSEK
Mats Rönngard
Att vi nu har kommit överens med EPB som likviditetsgarant kommer att öka likviditeten i vår aktie, minska volatiliteten och därmed minskar handelsriskerna vilket är till fördel för alla våra aktieägare
Anders Ermén
Martin Lind har en profil som passar Enorama Pharma mycket väl. Han har erfarenhet och kompetens inom affärs- och organisationsutveckling och inom kommunikation. Det är områden som vi önskar stärka i Enorama Pharmas styrelse
Anders Ermén
Lånevillkoret är bra, det ger oss arbetsro och en större möjlighet på att fokusera på den långsiktiga finansieringen
Mats Rönngard
Innebörden av detta går inte att underskatta. Det här innebär att vi efter många års slit är klara med utvecklingsarbetet av vårt nikotintuggummi. Det är inte bara en milstolpe, vi har gått i mål. Jag är extremt stolt över det kvalificerade team som under ledning av Annette Agerskov har tagit oss ända hit. Vi har nu ett världsunikt tuggummi med en stor smakupplevelse som rökaren vill ha, och som är redo för storskalig produktion
Mats Rönngard
Vi har kommit ett sjumilasteg närmare en marknadslansering. Det som nu återstår är registreringsansökningar, men det är en administrativ process. Att alla våra tester är klara innebär också en extrem fördel i nya kundkontakter. Nu belönas det senaste årets strategi med en stark global marknadsbearbetning. Sammantaget har Enorama Pharma nått en ny position. Erbjudandet gentemot nya potentiella kunder har stärkts väsentligt och vi kan se fram mot en framtid där rökare får ett bättre och längre liv
Mats Rönngard
Jag vill upprepa att vi med dessa positiva resultat ytterligare stärker vår redan starka ställning i våra samtal med fler potentiella kunder. Positiva testresultat visar att vår produkt fungerar, även om den är framställd med en annan teknologi än konkurrenternas
Mats Rönngard
Det är en stor milstolpe för Enorama att vi nu har slutfört studiepaketet för vår första produkt och att vi planenligt kan gå vidare med registreringsansökan för marknadslansering. Att våra produkter klarar krävande kliniska studier stärker våra marknadsambitioner ytterligare
Mats Rönngard
Testresultaten är överraskande eftersom fruktvariantens formulering är mycket lik mintvarianten, där bioekvivalens har konstaterats. Vi har därför beslutat att repetera studien av fruktvarianten, med vissa ändringar i studieprotokollet
Mats Rönngard
Lånevillkoret är bra, det ger oss arbetsro och en större möjlighet på att fokusera på nya avtal
Mats Rönngard
Studien visar att vår produkt, som tillverkas med en annan teknologi än konkurrenternas, klarar krävande kliniska studier med positivt resultat. Nu har vi tagit ett viktigt steg mot att kunna skicka in en registreringsansökan och därmed en lansering av vår första produkt. Resultatet stärker även vårt erbjudande gentemot nya potentiella kunder
Mats Rönngard
Det är väldigt glädjande att vi planenligt har startat utvecklingsarbetet tillsammans med Dr. Reddy´s. Det är också en viktig milstolpe för bolaget att vi nu har bokfört vår första kommersiella intäkt. Vi kommer längre fram kunna presentera tidplanen för utvecklingsarbetet och marknadsintroduktionen på den Nordamerikanska marknaden
Mats Rönngard
Vi har sökt refinansiering och det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att vi nu tar upp ett bryggfinansieringslån i Singapore med förbättrade villkor jämfört med det tidigare lånet
Mats Rönngard
Intresset för vår nyemission har varit stort bland småsparare, vilket medfört en bra spridning.
Mats Rönngard, VD