Enorama Pharma erhåller 11,1 MSEK via nyemission, tecknar lån om 5 MSEK

Enorama Pharmas nyemission ger bolaget 456 nya aktieägare på totalt 11,1 MSEK innan emissionskostnader. Tillsammans med lån från bl.a grundarna om 5 MSEK får bolaget en kassa på 16.1milj som innebär att uppsatta mål det kommande året kan uppnås. Bolagets ursprungliga emissionserbjudande var på maximalt 23,1 MSEK.

Styrelsen för Enorama Pharma anser att det är en mycket bra lösning för bolaget. Lån om totalt 5 MSEK är tecknad till utifrån bolaget fördelaktiga villkor med långsiktiga aktörer som långivare. Mer information om villkor och långivare kommer att presenteras i kommande delårsrapport.

I samband med emissionen har Enorama ansökt om notering av bolagets aktie vid Nasdaq First North. Av praktiska skäl måste planerad handelsstart flyttas från 16 maj till 1 juni 2016.

– Intresset för vår nyemission har varit stort bland småsparare, vilket medfört en bra spridning. Jag vill tacka de 456 nytillkommande aktieägare som tecknat sig, tillsammans med de tidigare 32 blir det kommande antal aktieägare 488st. Det är väldigt många bolag som den senaste tiden haft emissionserbjudanden vilket skapat stor konkurrens om investerarnas kapital. Det är starkt och bra, att vi kan uppnå uppsatta mål det kommande året genom det kapital vi nu erhåller. Det ger oss också möjlighet att skapa nya försäljningsavtal liknande det vi tidigare ingått med en ledande apotekskedja inför säljstarten i Europa 2018, säger Mats Rönngard, VD.

Den av bolaget kommunicerade långsiktiga finansieringsstrategin med ytterligare finansiering under 2017 står kvar.

– Under 2017 är vi är närmare en lansering av vår första produkt. Detta medför att vi 2017 sannolikt kommer att kunna ta in mer kapital till bättre villkor för befintliga aktieägare fortsätter Mats Rönngard.

Aktiekapital och antal aktier

Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital kommer att öka med 121 567,30 kronor genom nyemission av 778 031 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,16 kronor. Övriga villkor i emissionen finns att läsa i det memorandum bolaget upprättat inför erbjudandet. Detta dokument finns att tillgå på bolagets hemsida www.enorama.se

Om Enorama Pharma

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser. Affärsidén är att utveckla och sälja tuggummin och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder sig av en modern produktionsmetodik, Compressed Gum, som ger en mycket kostnadseffektiv produktion och en produkt med bättre upplevelse för konsumenten. Enorama Pharma outsourcar all utvecklings -och produktionsarbete och kommer inte att bygga upp eller äga egna anläggningar, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Avtal om tillverkning är på plats och partnerskap har ingåtts om försäljning i Europa med ett ledande läkemedelsbolag med stark närvaro hos apotekskedjorna. Bolagets första produkt i form av ett Nikotintugummi förväntas lanseras på marknaden år 2018.

Kontakt

Enorama Pharma AB (publ)

Mats Rönngard, VD.
Tel: 070-872 82 50
E-post:
mats.ronngard@enorama.se

Södergatan 3
211 34 Malmö

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:

Katarina Stenborg, Laika Consulting AB
Tel: 073-445 95 45

E-post: katarina.stenborg@laika.se

www.laika.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Enorama Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enorama Pharma kommer endast att ske genom det memorandum som Enorama Pharma offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Enorama Pharma för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Enorama Pharma och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016

Taggar:

Prenumerera

Citat

Intresset för vår nyemission har varit stort bland småsparare, vilket medfört en bra spridning.
Mats Rönngard, VD