Enorama Pharma genomför riktad nyemission om 15,0 MSEK

Report this content

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om ca 15,0 MSEK riktad till strategiska investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att intensifiera försäljningsarbetet av Bolagets godkända nikotintuggummi NRT, vidareutveckla affärsområdet för nikotinprodukter ej läkemedel samt tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse.

Den riktade nyemissionen omfattar 232 919 aktier till en teckningskurs om 64,4 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs ca 15,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 1,0 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om 10 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 30 handelsdagarna. 

”Det är av stort strategiskt och taktiskt värde, att Bolaget genomför denna riktade nyemission. Det visar på ett starkt bolag med bra produkter och produktidéer på starkt växande marknader. Våra produkter och produktidéer ligger rätt i tiden, och vi har ett bolag med starka strategiska ägare. Med kapitaltillskottet och förväntade intäkter under perioden kan vi öka vår marknadsbearbetning för vårt godkända NRT nikotintuggummi. Därutöver så ger det oss större möjlighet till vidareutveckling av affärsområdet nikotinprodukter ej läkemedel, allt för en snabbare marknadslansering”, säger VD Mats Rönngard.

Efter registrering av den riktade nyemissionen kommer det totala antalet utestående aktier öka från 5 298 562 aktier till 5 531 481 aktier. Aktiekapitalet ökar med 36 393,59 SEK, från 827 900,31 SEK till 864 293,90 SEK. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om 4,21 procent av antalet aktier och röster i Enorama Pharma. Betalningen av de nyemitterade aktierna skall erläggas kontant senast den 19 augusti 2019.

Följande tecknare deltar i den riktade nyemissionen:

Tecknare  Antal aktier (St.)   Totalt teckningsbelopp (SEK) 
Gerhard Dal   46 000   2 962 400,00 
Fårö Capital AB   46 000   2 962 400,00 
Strategic Wisdom Nordic AB     25 600   1 648 640,00 
Tommy Ure   22 000   1 416 800,00 
Johan Stein   20 000   1 288 000,00 
MW Asset Management   15 527   999 938,80 
Toni Reftman   15 527   999 938,80 
Lars-Uno Månsson   7 700   495 880,00 
Hans Berglund   7 700   495 880,00 
Jens Miöen   7 700   495 880,00 
John Andersson Moll   7 700   495 880,00 
Per Nilsson   7 700   495 880,00 
Entcap i Göteborg AB   3 765   242 466,00 


KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD)försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 18:45 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är av stort strategiskt och taktiskt värde, att Bolaget genomför denna riktade nyemission. Det visar på ett starkt bolag med bra produkter och produktidéer på starkt växande marknader. Våra produkter och produktidéer ligger rätt i tiden, och vi har ett bolag med starka strategiska ägare. Med kapitaltillskottet och förväntade intäkter under perioden kan vi öka vår marknadsbearbetning för vårt godkända NRT nikotintuggummi. Därutöver så ger det oss större möjlighet till vidareutveckling av affärsområdet nikotinprodukter ej läkemedel, allt för en snabbare marknadslansering
VD Mats Rönngard