DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2019

 • Den 29 januari 2019 mottog Enorama Pharma frågor av mindre karaktär på registreringsansökningarna för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. Läkemedelsverkets (LMV) bedömning är att ingen av kompletteringarna klassificeras som ”major objections”. Nästa fas i ärendeprocessen var för Enorama Pharma att återkomma till Läkemedelsverket med begärda kompletteringar senast 29 april 2019.
 • Den 6 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingår avtal med MediiGum LLC rörande förstudier inom Cough & Cold-segmentet. Förstudien ska närmare undersöka de aktiva substansernas lämplighet för administrering via tuggummi. Kostnaden för förstudien täcks av MediiGum LLC.
 • Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama Pharma att tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande årsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor. Den interimistiska valberedningen kommer att bestå av tre ledamöter – representanter för de två största aktieägarna i Bolaget samt Styrelsens ordförande.
 • Den 19 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget etablerar utvecklingslaboratorium för medicinsk cannabis i Malmö Universitets lokaler på Medeonområdet i Malmö. Laboratoriet kommer att genomföra prototyputveckling av cannabistuggummi för den globala marknaden baserat på Enorama Pharmas ChewMed®-teknologi.
 • Den 29 mars meddelade Enorama Pharma att svar på Läkemedelsverkets frågor avseende registreringsansökan skickats in till myndigheten, drygt 4 veckor före utsatt tid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 10 april meddelade Styrelsen för Enorama Pharma att det skett en förändring i valberedningens representanter. Baulos Capital Belgium SA som utsåg dess ägare, Fredrik Olsson, som sin representant meddelade den 9 april 2019 att han avgått ur valberedningen. Med anledning av den mycket begränsade tid som återstod till dess att valberedningen skulle presentera sitt förslag utsågs ingen ny ledamot.
 • Den 15 april publicerade Enorama Pharma årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Tidigare hade Bolaget kommunicerat att erhållet kapital skulle finansiera verksamheten till december 2019, ett uttalande som bygger på antagande om intäkter under perioden. I förvaltningsberättelsen angavs istället att nuvarande kapital beräknas räcka till månadsskiftet augusti/september. Diskrepansen mellan uttalandena föranleds av tillämpningen av vedertagna redovisningsprinciper, innebärande att i förvaltningsberättelsen intagen uppskattning exkluderar förväntade intäkter. Bolaget förväntar dock fortfarande erhålla intäkter under perioden, varför kapitalet fortsatt beräknas räcka till december 2019.

  Årsredovisningen kan laddas ner från Bolagets hemsida www.enorama.se.
 • Den 23 april kallades aktieägarna till årsstämma den 24 maj 2019 kl. 18.00 hos Pragati AB, S:t Knuts väg 19 Malmö. Valberedningens förslag presenterades i kallelsen och återfinnes på Bolagets hemsida.

 • Den 24 april beslutade Enorama Pharma att etablera en ny enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel. Verksamheten avviker från Enorama Pharmas övriga verksamhet och är tänkt att drivas självständigt och samägas med en eller flera strategiska samarbetspartners.
 • Den 3 maj meddelade Enorama Pharma att man av Patent- och Registreringsverket fått en underrättelse om att patentansökan, med nummer 1750679–1, rörande formuleringen av Bolagets nikotintuggummi, är komplett och att det inte finns några hinder mot att meddela patent på uppfinningen. Bolaget har betalat den i lagen föreskrivna avgiften och förväntar att få patentansökan godkänd och patentet kungjort i Svensk Patenttidning under juni månad 2019.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 386 (1 639) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 366 (-2 982) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -4 557 (-3 024) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,86 (-0,63) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars till 45,89% (21,4%) 

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 298 562 aktier.  


KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 08:45 CET.

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.