DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 2018

 • I februari slutförde Enorama Pharma analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2 mg och 4 mg, med mintsmak. Resultatet låg inom specifikationerna och var således positivt.
 • I mars slutfördes analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2 mg och 4 mg, med fruktsmak. Resultatet låg inom specifikationerna och var således positivt.
 • I början av april slutfördes den andra bioekvivalensstudien av Bolagets nikotintuggummi med fruktsmak och resultatet var positivt. I och med detta blev samtliga studier som krävs för att registrera tuggummit som läkemedel färdigställda. Detta var det största milstolpen hittills i Bolagets historia och öppnar stora möjligheter att nå ännu fler kundavtal globalt än de som Bolaget redan har.
 • Bolaget har ingått avtal om bryggfinansiering med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB. Under det första halvåret upptogs två lån om sammanlagt 11 miljoner kronor med Swede Unipharma som långivare. Lånen har vart och ett en löptid om 5 år varefter lånen ska vara amorterade. Årsräntan är 6,75 procent. I juni tecknade parterna ett tredje avtal med samma villkor om låneutrymme om ytterligare 9 miljoner. Enorama Pharma kan nyttja detta under hösten vid behov för finansiering av rörelsen. Av de tecknade låneavtalen har bolaget lånat in 16 miljoner under perioden januari till juni 2018.
 • I juni meddelade Bolaget att Enorama Pharma inlett en utvärdering av affärsmöjligheterna inom medicinsk cannabis i USA, tillsammans med Business Sweden som samägs av svenska staten och näringslivet. Projektet, som delvis finansierats av Business Sweden, visade att marknadspotentialen i detta segment är mycket stor. De legala och regulatoriska hinder som identifierades i utvärderingen förväntas bli lägre under kommande år. Bolaget har beslutat att gå vidare med utvecklingen inom detta segment.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget ansökt om ett partihandelstillstånd hos Läkemedelsverket, LMV. Ett sådant tillstånd är nödvändigt för att kunna lämna in en registreringsansökan för medicinska produkter i Europa. Enorama Pharma har inför detta infört ett omfattande kvalitetsledningssystem som säkerställer att Bolaget följer GDP-reglerna (Good Distribution Practice).
 • Varumärket för Enorama Pharmas nikotintuggummi, Nicobright®, fick i juli ett ”Notice of Allowance” för användning av varumärket i USA. Varumärket blev redan under 2017 godkänt och registrerat i Europa.
 • Enorama Pharma AB meddelade i augusti att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att lämna bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 4 miljoner SEK genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital och finansiella ställning.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 311 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till - 6 087 (-3 357) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -6 171 (-3 449) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,28 (-0,76) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni till 5,1% (32,3%)

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 671 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 105 (-1 820) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -3 146 (-1 865) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,65 (-0,41) SEK

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 816 875 aktier. Resultat per aktie per 2017-12-31 var -1,82 SEK.
* Antalet aktier per 2018-06-30 uppgick till 4 816 875 (4 534 955). Det genomsnittliga antalet aktier under perioden uppgick till 4 816 875

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08:45 CET.

Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera