• news.cision.com/
  • Enorama Pharma/
  • Enorama Pharma (publ) avser att genomföra en riktad nyemission av 1 191 490 aktier till Dharampal Satyapal Limited och tillförs genom emissionen ca 28 MSEK

Enorama Pharma (publ) avser att genomföra en riktad nyemission av 1 191 490 aktier till Dharampal Satyapal Limited och tillförs genom emissionen ca 28 MSEK

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed Bolagets avsikt att genomföra en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om cirka 28 MSEK. Beslutet kommer fattas av styrelsen villkorat av stämmans godkännande. Emissionen avses att genomföras i syfte att förse Bolaget med rörelsekapital och accelerera Bolagets pågående marknadslansering av Bolagets tobaksfria, vita snus och nikotintuggummi. Del av emissionslikviden ska också användas till att återbetala Bolagets lån från DS Global Pte. Limited.

Bolaget har efter förhandlingar med Dharampal Satyapal Limited, Indien (”DS Group”) erhållit ett teckningsåtagande enligt vilket DS Group åtar sig att teckna 1 191 490 aktier i Bolaget till en emissionskurs om 23,5 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt 8,1 % i relation till den volymvägda genomsnittskursen 10 dagar innan undertecknandet.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa full teckning liksom minimering av kostnader och exponering mot kurssvängningar. Kursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig.

Det föreligger inte några intressekonflikter eller andra närstående- eller avtalsförhållanden mellan tecknaren och Bolaget. DS Group och DS Global Pte. Limited ägs delvis av samma familj. Då DS Global Pte. Limiteds VD, Bengt Jönsson, är styrelseledamot i Bolaget är avsikten att fatta beslut om emissionen enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen (sk Leo-emission).

Bolaget kommer att återkomma med ytterligare pressmeddelande när styrelsen fattat beslut om emissionen liksom för kallelse till extra stämma.


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: 
mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021 kl. 15:07 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar