• news.cision.com/
  • Enorama Pharma/
  • Enorama Pharma genomför riktad nyemission av 1 191 490 aktier till Dharampal Satyapal Limited och tillförs genom emissionen ca 28 MSEK

Enorama Pharma genomför riktad nyemission av 1 191 490 aktier till Dharampal Satyapal Limited och tillförs genom emissionen ca 28 MSEK

Report this content

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 191 490 aktier till en teckningskurs om 23,50 kronor per aktie under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Emissionen tillför Bolaget 28 000 015 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 8,1 % gentemot den volymviktade genomsnittskursen innan undertecknandet av teckningsåtagandet. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa full teckning liksom minimering av kostnader och exponering mot kurssvängningar. Kursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig.

Emissionen genomförs i syfte att förse Bolaget med rörelsekapital och accelerera Bolagets pågående marknadslansering av Bolagets tobaksfria, vita snus och nikotintuggummi. Del av emissionslikviden ska också användas till att återbetala Bolagets lån från DS Global Pte. Limited.

Efter registrering av den riktade nyemissionen kommer det totala antalet utestående aktier öka från 6 494 352 aktier till 7 685 842 aktier. Aktiekapitalet ökar med 186 170,31 från 1 014 742,50 kronor till 1 200 912,81 kronor. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om ca 15,5 procent av antalet aktier och röster. 

Bolaget kommer att återkomma med ytterligare pressmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma. Bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut är enligt 16 kap aktiebolagslagen (s.k. Leo-emission) giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq regelverk. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 12:27 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar