Enorama Pharma genomför riktad nyemission av aktier och tillförs 7,2 miljoner kronor

Report this content

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 269 169 aktier till en teckningskurs om 26,80 SEK per aktie vilket vid full teckning tillför Bolaget 7 213 729 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en emissionsrabatt om 15 procent gentemot den viktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna som föregår beslutet. Antalet emitterade aktier motsvarar återstoden av årsstämmans bemyndigande.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget tillförs nya ägare av finansiell strategisk betydelse och samtidigt stärker Bolagets egna kapital. Enorama Pharma tillförs ytterligare kapital för att effektivt driva försäljningsarbetet av såväl Bolagets godkända nikotintuggummi (NRT) som dess nikotinprodukter som ej är läkemedel. Emissionen ger Enorama bättre förutsättningar för att framgångsrikt etablera produkter på marknaden.

Efter registrering av den riktade nyemissionen kommer det totala antalet utestående aktier öka från 5 905 183 aktier till 6 174 352 aktier. Aktiekapitalet ökar med 42 057,66 kronor från 922 684,84 kronor till 964 742,50 kronor. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om 4,4 procent av antalet aktier och röster.

Följande tecknare deltar i den riktade nyemissionen:

 

Tecknare

Antal aktier (st) Teckningsbelopp
Modelio Equity AB 94 080 2 521 344
Oliver Molse 31 500 844 200
Per Nilsson 31 500 844 200
Qualcon AB 31 500 844 200
Dariush Hosseinian 25 382 680 238
Oscar Molse 15 670 419 956
Niclas Löfgren 12 537 335 992
Gavald Holdings AB 10 000 268 000
Magnus Ottosson 10 000 268 000
Alingsåseken Holding AB 7 000 187 600
Total 269 169 7 213 729
 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: 
mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar