• news.cision.com/
  • Enorama Pharma/
  • Enorama Pharma genomför riktad nyemission av units och tillförs initialt ca 13 miljoner kronor och potentiellt ytterligare 7,5 miljoner kronor vid fullt nyttjande av teckningsoptioner

Enorama Pharma genomför riktad nyemission av units och tillförs initialt ca 13 miljoner kronor och potentiellt ytterligare 7,5 miljoner kronor vid fullt nyttjande av teckningsoptioner

Report this content

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 186 851 units – vardera unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) ny teckningsoption av serie 2020/1 – motsvarande emission av högst 373 702 aktier och 186 851 teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Bolaget 13 079 570 kronor före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare 7 474 040 kronor. Totalt kan Bolaget komma att tillföras 20 553 610 kronor genom unitemission. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och ger rätt att teckna aktier till kursen 40 kr per aktie under perioderna 25 – 29 januari 2021, 22 – 26 februari 2021 och 25 – 31 mars 2021.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att intensifiera försäljningsarbetet av Bolagets godkända nikotintuggummi (NRT), vidareutveckla affärsområdet för nikotinprodukter ej läkemedel samt tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse.

Bolaget har inte anlitat någon extern finansiell rådgivare i samband med emissionen varför Bolagets emissionskostnader understiger 200 000 kr. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om 7,33 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 7 handelsdagarna som föregår beslutet.

”Enorama Pharma befinner sig i en viktig fas där fokus ligger på försäljning och produktion. Dagligen möts vi av efterfrågan på våra produkter på starkt växande marknader. Ett strategiskt kapitaltillskott ger Bolaget förutsättningar att ytterligare förstärka organisationen i syfte att framgångsrikt fortsätta att nå god lönsamhet. Jag ser genomförandet av den riktade emissionen som en bra validering av verksamheten”, säger VD Mats Rönngard.

Efter registrering av den riktade nyemissionen kommer det totala antalet utestående aktier öka från 5 531 481 aktier till 5 905 183 aktier. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier med ytterligare 186 851 aktier till 6 092 034 aktier. Aktiekapitalet ökar med ca 58 391 kronor från 864 293,90 kronor till 922 684,8375 kronor. Den riktade nyemissionen medför en initial utspädning om 6,33 procent av antalet aktier och röster med utspädningen kan komma att totalt uppgå till 9,2 procent vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Följande tecknare deltar i den riktade nyemissionen:

Tecknare Antal aktier (St.) Totalt teckningsbelopp (kr)
Gerhard Dal 71 428 2 499 980
Per Nilsson 42 856 1 499 960
Dan Castillo 28 570 999 950
Tommy Ure 42 856 1 499 960
Tobias Schön 57 142 1 999 970
Niclas Löwgren 28 570 999 950
Oliver Molse 57 142 1 999 970
Johan Stein 8 000 280 000
Strategic Wisdom Nordic AB 14 284 499 940
Luca di Stefano 8 570 299 950
Gavalds Holding AB 14 284 499 940

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 
mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2020 kl. 21:47 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar