ENORAMA PHARMAS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNADES – TECKNAD TILL 152 PROCENT

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Den 16 november 2018 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 23 oktober 2018. Resultatet visar att 430 946 aktier motsvarande 89,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Av de aktier som tecknades med stöd av teckningsrätter tecknades cirka 45,5 procent via överlåtande av teckningsrätter. 4 807 aktier motsvarande 1,0 procent av de erbjudna aktierna betalades via kvittning. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 300 897 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 62,5 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tecknades således till 151,9 procent och Bolaget tillförs cirka 25,0 MSEK före emissionskostnader (21,5 MSEK efter emissionskostnader). 

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i memorandumet. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de parter som erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar Enorama Pharmas aktiekapital med 75 263,59 SEK, från 752 636,72 SEK till 827 900,31 SEK och antalet aktier ökar med 481 687 från 4 816 875 till 5 298 562. Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att omvandlas till nya aktier så snart förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Fram tills dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North. 

RÅDGIVARE

Finansiell rådgivare till Enorama Pharma i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare är Advokatfirman Delphi. 

KONTAKT 

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 07:00 UTC. 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Enorama Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enorama Pharma kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Enorama Pharma offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Enorama Pharma för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securités Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Enorama Pharma och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Dokument & länkar