KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 november 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin (trots lättnader i restriktionerna) kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 3 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 oktober 2021, och
- dels senast 2 november 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail
Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare senast den 2 november 2021 fyller i och skickar in ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.enorama.se. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. Tjänsten för digital poströstning tillhandahålls av postrosta.se och ägare med frågor om formuläret kan kontakta support@postrosta.se för assistans.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering.  Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.  Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.enorma.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer advokat Micael Karlsson, Advokatfirman Delphi, som ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår advokat Anders Jemail eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 14 oktober 2021 om en riktad nyemission av högst 1 191 490 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 186 170,3125 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Dharampal Satyapal Limited. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa full teckning liksom minimering av kostnader och exponering mot kurssvängningar.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 23,50 kronor. Kursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig.

3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats.

7. Det ombud den upprättade anmälan utpekar befullmäktigas såsom ombud företräda bolaget och underteckna anmälan avseende ärendet hos Bolagsverket samt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Ombudet har rätt att sätta annan i sitt ställe.

Bolagsstämmans godkännande av beslutet är enligt 16 kap aktiebolagslagen (s.k. Leo-emission) giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrig information
Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida. Fullständigt förslag till godkännande av styrelsens beslut om nyemission finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt att begära upplysningar vid bolagsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Enorama Pharma AB, Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö eller via e-post till bolagsstamma@enorama.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.enorama.se och på Bolagets kontor adress Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Malmö i oktober 2021
Enorama Pharma AB (publ)
STYRELSEN


 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besökwww.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 12:52 CEST.

Prenumerera