KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 16 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 2 812 389 aktier representerade, motsvarande ca 58,4 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på årsstämman var eniga.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till de fyra styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, dels att Mats Rönngard, Mats Persson och Tomas Eriksson, Anders Jungbeck omvaldes samt att Martin Lind nyvaldes. Till ordförande omvaldes Anders Ermén. Stämman beslutade även att omvälja bolagets revisor Ernst & Young, som meddelat att Martin Henriksson kommer fortsatta som huvudansvarig revisor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 78 125 kr. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier till ett högsta antal av 500 000 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Nordics regelverk. Informationen lämnades, genom VD Mats Rönngards försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Taggar: