KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Report this content

Fredagen den 24 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 3 178 172 aktier representerade, motsvarande ca 59,99 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. 

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beviljade inte ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören då aktieägare representerande 8,9 % av aktierna i bolaget (motsvarande 14,8 % av de på stämman representerade aktierna och rösterna) röstade emot ansvarsfrihet, medan aktieägare representerande 0,1 % röstade för ansvarsfrihet. Aktieägare representerande 50,7 % av aktierna i bolaget (motsvarande 84,6 % av de på stämman representerade aktierna och rösterna) ansågs berörda av beslutet och deltog inte i omröstningen. 

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att fastställa valberedningens föreslagna ändring i bolagsordningens bestämmelse om revisor enligt följande: 

Föregående lydelse:

§ 7 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

Ny lydelse: 

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha 1-2 revisorer, med högst 2 revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, dels att Mats Rönngard, Mats Persson och Tomas Eriksson omvaldes samt att Bengt Jönsson och Anders Dahlin nyvaldes. Till ordförande omvaldes Anders Ermén. 

Bengt Jönsson är VD för DS Group International, Singapore och har lång erfarenhet från snabbrörliga konsumentvaror och har arbetat med konfektyr och tobaksprodukter, bl.a. hos Kraft Freia Marabou och Swedish Match. Under de senaste 10 åren har han arbetat med ett flertal start-up bolag som etablerat sig internationellt.

Anders Dahlin är VD och delägare i Foodimpex AB och har en bakgrund med 20 år inom handels- och livsmedelsindustrin, varav de senaste 12 åren som VD eller ägare. 

Stämman beslutade även att omvälja bolagets revisor Ernst & Young, som meddelat att Martin Henriksson kommer fortsatta som huvudansvarig revisor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 82 790,16 kr. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier till ett högsta antal av 529 857 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Fastställande av riktlinjer för valberedningen 

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt valberedningens förslag. 

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom VD Mats Rönngards försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 19:35 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar