KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Report this content

Fredagen den 26 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 3 369 251 aktier representerade, motsvarande ca 60,9 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. 

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, dels att Mats Rönngard, Anders Ermén, Mats Persson, Tomas Eriksson, Bengt Jönsson och Anders Dahlin omvaldes. Till ordförande omvaldes Anders Ermén. 

Stämman beslutade även att omvälja bolagets revisor Ernst & Young, som meddelat att Martin Henriksson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 129 644,062 kr. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier till ett högsta antal av 829 722 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Fastställande av riktlinjer för valberedningen 

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt valberedningens förslag. 

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt ersättningsutskottets förslag.  

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 
mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom VD Mats Rönngards försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020 kl. 16:25 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar