ESEN eSports företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT
ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 5 november 2018 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier med vidhängande
vederlagfria teckningsoptioner i ESEN eSports AB (”ESEN eSports” eller ”Bolaget”) som
offentliggjordes den 18 september 2018. Resultatet visar att 1 146 881 aktier motsvarande 72,1 procent
av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar
motsvarande 520 642 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen
tecknades således till 104,7 procent och styrelsen har beslutat att nyttja överteckningsemissionen i
möjlig mån för att möjliggöra full tilldelning till alla tecknare. Således tecknades 77 861 aktier genom
överteckningsemissionen.

Genom företrädesemissionen och överteckningsemissionen tillförs Bolaget cirka 7,7 MSEK före
emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Vidare ökar ESEN eSports aktiekapital
med 299 268,31 SEK till 869 857,68 SEK och antalet aktier ökar med 1 667 523 till 4 846 847.
Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att omvandlas till nya aktier så snart företrädesemissionen
registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 48. Fram till dess pågår handel med BTA på
Spotlight Stock Market.

Därutöver nyemitteras 833 695 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 833 695 aktier
varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 149 622,22 SEK till 1 019 479,90 SEK.
Teckningsperioden för teckningsoptionerna löper under perioden 2 september – 16 september 2019
och för det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut tillfaller ytterligare cirka 5,0 MSEK till Bolaget
före emissionskostnader. Bolaget avser ansöka om handel av teckningsoptionerna på Spotlight Stock
Market under perioden fram till teckningsoptionernas teckningstid.

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare till ESEN i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som ESEN eSports är skyldiga att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstoende kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 8 november 2018.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt
handla med aktier eller andra värdepapper i ESEN eSports AB. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i ESEN eSports AB kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som ESEN
eSports AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av ESEN eSports
AB för att tillåta erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras
i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan
åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder
än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från
1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA, förutom ett skriftligt godkännande från ESEN eSports AB och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella
syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter
och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om
ESEN eSports AB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar
kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa
framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade
uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma
att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller
revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt
utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Kontakt
Joakim Stenberg, vd

ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports
ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena,
eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 200 sändningar i ryggen. ESEN är experter på
liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering "King of Nordic" under eget varumärke.
Men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. 
Läs mer på www.esenstudio.com eller www.kingofnordic.com.

 

Taggar:

Prenumerera