Årsredovisning Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) för perioden januari – december 2021

Report this content

Året i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 112,8 (35,9) MSEK. Ökningen är främst ett resultat av att fonden under året har förvärvat 25 (12) av fondens 35 fastigheter under året.
 • Driftnettot uppgick till 82,0 (26,7) MSEK. Ökningen av driftnettot främst beror på förvärvade fastigheter.
 • Förvaltningsresultatet var 8,1 (-8,6) MSEK. Ökningen av förvaltningsresultatet beror främst på förvärvade fastigheter.
 • Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 56,5 (66,5) MSEK.
 • Omvärdering av kapitalandelslån har påverkat resultatet med -34,8 (9,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt var 6,1 (51,4) MSEK, varav 4,8 (-) belöper på innehav utan bestämmande inflytande.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 19,0 (-12,5) MSEK.
 • Investeringar i nya och befintliga fastigheter uppgick till 1 548,3 (862,2) MSEK.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid räkenskapsårets slut till

2 993,1 (1 388,3) MSEK.

 • NAV-värdet som belöper på kapitalandelslån serie A uppgick vid räkenskapsårets slut till 109,0 (105,8) procent.
 • NAV-värdet baseras på fastigheternas redovisade värden.
 • De kommersiella hyresavtalen hade på balansdagen en genomsnittlig hyresduration (WAULT) om 10,1 (9,1) år.

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

Belopp i miljoner kronor 2021jan-dec 2020jan-dec 2019nov-dec
Hyresintäkter 112,8 35,9 0,9
Driftnetto 82,0 26,7 0,6
Förvaltningsresultat 8,1 -8,6 0,1
Totalresultat 6,1 51,4 1,4
Förvaltningsfastigheter 2 993,1 1 388,3 459
Skulder till kreditinstitut 1 822,0 686,9 226
Emitterat kapitalandelslån 1 252,2 741,1 357,6
Eget kapital 84,3 55,8 1,4
Balansomslutning 3 343,2 1 552,2 612,6
Nyckeltal
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 99 99 100
Överskottsgrad, % 73 75 72
Hyresvärde, MSEK 148,4 74,5 26,5
Hyresduration, år 10,1 9,1 8,1
Direktavkastning, % 4,2 4,3 3,5
Medelränta kreditinstitut, % 1,74 1,69 1,9
Belåningsgrad, % 60,9 49,5 49,2
Justerad räntetäckningsgrad, gånger 2,8 3,2 1,2
Justerad soliditet, % 41,6 51,6 60,1
Ränta kapitalandelslån, % 4,00 4 4
NAV-värde, % 109,0 105,8 102,2
Marknadskurs kapitalandelslån, % 104,2 100,6 -

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, CEO på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Head of Capital Markets på Estea AB, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se

För mer information om Estea AB och våra fonder, se: www.estea.se

Om Estea AB och Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde för såväl sina investerare som samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.

Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista. För mer information om fonden gå in på www.estea.se/fonder/estea-omsorgsfastigheter/

Taggar: