Citat

Genom att använda AIFM Groups fondhotell säkerställer vi fortsatt hög kvalitet på fondadministrationen och kan kostnadseffektivt fokusera på kärnverksamheten, vilket gynnar våra investerare
Johan Eriksson, styrelseordförande i Estea AB
Den senaste tidens räntehöjningar har för oss likt andra fastighetsbolag haft en betydande negativ inverkan på vår verksamhet. Genom försäljningen och vårt påföljande delägande i Slättö Core+ blir Estea Omsorgsfastigheter delägare i en större och diversifierad fastighetsportfölj som har goda förutsättningar att utvecklas väl de kommande åren. Detta är en strategisk förflyttning och vår bedömning är vidare att den finansiella stabiliteten för Estea Omsorgsfastigheter efter affärens genomförande kommer att förbättras jämfört med idag. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Slättö jobba vidare med förvaltningen och utvecklingen av våra fastigheter
Johan Eriksson Rydermark, Styrelseordförande på Estea AB
Det är med varm hand vi lämnar över förvaltningen av den här fina fastigheten. Försäljningen förbättrar fondens likviditet och transaktionen som görs i linje med bokfört värde visar stöd för fondens NAV i stort
Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB
När marknadsläget förbättras kommer vi att omvärdera huruvida räntebetalning ska ske. Beslutet att pausa ränteutbetalningen är att betrakta som en försiktighetsåtgärd
Johan Eriksson Rydermark, VD på Estea AB
Vi är glada att kunna lämna över stafettpinnen för den här anrika och natursköna fastigheten i trygga händer hos Trollängen Bostad. Försäljningen sker i linje med värdering och är en bra affär för våra investerare och visar på styrka i ett i övrigt lite tuffare marknadsklimat. Försäljningen skapar visst handlingsutrymme för fonden och bidrar till en mer fokuserad fastighetsportfölj
Johan Eriksson Rydermark, CEO på Estea AB
Med tilltalande arkitektur, höga klimatambitioner och ett attraktivt läge är Villa Soldalen precis den typ av förvärv som fonden letar efter. Vi ser fram emot att följa projektet, som med ett långt hyresavtal, en stark hyresgäst och inflationsskyddade hyror kompletterar befintlig portfölj väl
Carl Beck-Friis, Transaktionschef Estea AB
Vi har sedan fonden etablerades i slutet av 2019 följt en uttalad förvärvsstrategi. Segmentet vård- och omsorgsfastigheter visar en tydlig styrka och vår uppfattning är att såväl banker som investerare i allt större utsträckning söker sig till segmentet. Vi ser ingen avmattning i efterfrågan utan det väldokumenterade underskottet av vårdplatser inom såväl äldreomsorg som inom LSS-verksamheten i kommunerna agerar fortsatt stöd åt segmentet. Genom de nyemissioner av fondandelar som vi gjorde under fjärde kvartalet ser vi nu fram emot fortsatt expansion genom fler förvärv
Johan Eriksson Rydermark, CEO på Estea AB
Intresset för emissionen har varit stort med teckningsåtagande från flera institutionella investerare, och även ett brett intresse från såväl befintliga som nya investerare. Det stärker oss i vår övertygelse att marknaden efterfrågar stabila och förutsägbara kassaflöden, grundade på långa hyresavtal med inflationsskyddade intäkter från finansiellt starka hyresgäster
Per Torpare, Head of Capital Markets på Estea AB
Vi hoppas att många investerare ska attraheras av den här möjligheten. Vi tror att Estea Omsorgsfastigheter kan passa väl in i portföljer oavsett om man som investerare lockas av det stabila kassaflödet och den förutsägbara utdelningen, eller en investering som har låg påverkan från konjunktursvängningar
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vår portfölj står sig väl i ett förändrat konjunkturläge eftersom behovet och underskottet av vård- och omsorgsbostäder är så omfattande. Långa hyresavtal med inflationsskyddade intäkter och försiktig belåning av fastigheterna, ger oss även positiva effekter och skydd mot såväl högre räntor som högre inflation
Johan Eriksson, VD Estea AB
Segmentet vård- och omsorgsfastigheter visar fortsatt styrka med stöd från det väldokumenterade underskottet av vårdplatser inom både äldreomsorg och LSS-verksamhet. Detta attraherar enligt vår uppfattning såväl banker som investerare till segmentet i allt större utsträckning, vilket skapar tillgång till kapital från såväl kapitalmarknaden som kreditmarknaden. Det ger i sin tur fonden utmärkta förutsättningar att växa ytterligare, helt i linje med vår strategi. Vi ser betydande möjligheter med en fortsatt expansion genom en hög förvärvstakt och vi är glada att löpande kunna säkerställa affärer till fonden
Johan Eriksson, CEO på Estea AB
Genom förvärvet expanderar vi vidare inom vår satsning på moderna LSS-fastigheter och välkomnar ytterligare en kommun som hyresgäst. Fastigheterna, som är nybyggda och ändamålsenliga, är belägna på attraktiva lägen i Nässjö och utgör ett bra komplement till befintlig portfölj
Carl Beck-Friis, Transaktionschef på Estea AB.
Sudergården är ett modernt äldreboende, beläget i ett lugnt villaområde med närhet till havet, på södra Gotland. Byggnaden är redan idag försedd med solceller och bergvärme och vår målsättning är att miljöcertifiera byggnaden i enlighet med våra hållbarhetsmål. Med den långsiktiga hyresgästen och de vackra omgivningarna så kan det inte bli så mycket bättre
Carl Beck-Friis, Transaktionschef på Estea AB
Vår portfölj av vård- och omsorgsfastigheter växer sig allt starkare och vi har under perioden haft fortsatt stort fokus på tillväxt genom förvärv med fyra ingångna förvärvsavtal under kvartalet. Vid periodens utgång äger koncernen fastigheter till ett marknadsvärde om 2 230,8 MSEK, och inklusive ej ännu tillträdda fastigheter har vi på relativt kort tid förvärvat fastigheter till ett värde om cirka 2,6 miljarder kronor. Under juni kunde vi även meddela att vi ingått ett strategiskt samarbete med Samfastigheter i Norden AB. Samarbetet, som sker genom ett samägt bolag, ger oss en utmärkt plattform för fortsatt expansion inom det intressanta delsegmentet LSS-bostäder. Segmentet vård- och omsorgsfastigheter visar en tydlig styrka och med vår portfölj som stabil och lönsam plattform har vi de bästa förutsättningarna att växa vidare
Johan Eriksson, CEO på Estea AB
Genom dessa förvärv ökar vi vårt innehav av omsorgsfastigheter belägna på starka mikrolägen i Mälardalen ytterligare. De förvärvade fastigheterna är uthyrda på långa hyresavtal till väletablerade hyresgäster och vi ser mycket fram emot att ta över förvaltningen och utveckla portföljen vidare
Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB
Då antalet individer som beviljas personlig assistans från Försäkringskassan blir färre, ser vi att omsorgen flyttas från hemmet till det mer kostnadseffektiva alternativet gruppbostäder. Detta, i kombination med att Sveriges befolkning växer och åldras, resulterar i ett ökat behov av gruppbostäder. Vi är glada att hitta en så stark partner i detta som Samfastigheter och ser fram emot ett bra samarbete
Johan Eriksson, VD på Estea AB.
Samfastigheter har med sin stora förståelse för hyresgästernas verksamhet och behov samt digitala arbetssätt byggt upp en framgångsrik etableringsprocess. Vår målsättning är att tillsammans med Samfastigheter skapa ett tillväxtorienterat bolag i syfte att skapa skalfördelar genom en effektiv förvaltningsvolym
Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB.
Vi ser fram emot att samarbeta med en så långsiktig och kompetent partner som Estea, som delar våra värderingar och har ett gott renommé. Tillsammans kommer vi att fortsätta verka mot vår vision om att bli en ledande aktör inom vårt segment
Poyan Katebi, VD på Samfastigheter.
Vi är glada att förvärva ytterligare en välskött fastighet med kommunal hyresgäst i Västra Götalandsregionen. Hemsjögårdens äldreboende ligger i ett expansivt område med goda kommunikationer och närhet till service, vårdcentral och vacker natur
Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB
Kvartalet har utvecklats fortsatt positivt för koncernen och vi fortsätter växa genom kapitalanskaffningar och förvärv. Bland annat kan vi blicka tillbaka på en emission där vi tog in 83,3 MSEK från 1400 investerare. I samband med att vi lanserade en institutionell andelsklass kunde vi även välkomna Allmänna Arvsfonden som beslutade att investera 250 MSEK. Vård- och omsorgsfastigheter visar styrka och vår uppfattning är att allt fler, såväl banker som investerare, söker sig till segmentet. Fortsatta obalanser i den förväntade efterfrågan av vård- och omsorgsplatser gör sammantaget att vi ser goda affärsförutsättningar och förväntar oss fortsatt hög aktivitet.
Johan Eriksson, CEO på Estea AB
Kalenderåret var händelserikt och koncernen kunde leverera bra resultat inom flera viktiga områden, trots de ovanliga omständigheter som pandemin förde med sig. Vi genomförde exempelvis en notering vid Nasdaq Stockholm i oktober vilket skapar en god likviditet för våra investerare. Vi har även hållit ett högt tempo på affärssidan och ingick avtal om förvärv till ett värde på över 1 miljard under året 2020 och kapitalet från de flera framgångsrika emissionerna allokerades till attraktiva fastigheter som bidrar till fondens avkastning
Johan Eriksson, CEO på Estea AB
Vi är mycket glada över att få möjligheten att förvärva ytterligare en välskött fastighet med kommunal motpart. Bedagården är ett trevligt äldreboende på Onsalahalvön med närhet till service och med bra kommunikationer till såväl Kungsbacka som Göteborg. Genom förvärvet stärker vi vår närvaro i regionen,
Carl Beck-Friis, Head of Transactions Estea AB
I och med förvärvet av fastigheten i Onsala kommer Estea Omsorgsfastigheter omfatta en portfölj av ändamålsenliga fastigheter i bra lägen med välrenommerade hyresgäster inom segmentet till ett totalt underliggande fastighetsvärde på omkring 2,3 miljarder kronor och befäster därmed sin starka position i marknaden,
Johan Eriksson, CEO Estea AB
Smedbygården är ett välskött och trevligt äldreboende, fint beläget i lantlig miljö strax norr om Åkersberga centrum. Verksamheten som bedrivs har fått pris för bästa demensboende i Sverige och placerar sig i topp när anhöriga och boende får välja. Det ska bli roligt att på ett hållbart sätt utveckla fastigheten vidare tillsammans med Smedbygården
Carl Beck-Friis, Head of Transactions på Estea AB
Det goda livet på Smedbygården känner stor trygghet i att få Estea Omsorgsfastigheter AB som ny hyresvärd. Med respekt, kunskap och inlevelse fortsätter vi att ta hand om våra boende precis som hittills. Ledningen kommer nu att kunna fokusera än mera på kvalitetsutvecklingen inom vård och boende med inriktning på Alzheimer
Göran Rehn, vd för Smedbygården
Vi är väldigt glada att få välkomna Allmänna Arvsfonden som investerare i Estea Omsorgsfastigheter och är ödmjuka inför det förtroende som givits oss. Vi kommer att fortsätta jobbet med att utöka den institutionella andelsklassen och vi hoppas kunna välkomna fler institutionella investerare framöver. Med Allmänna Arvsfondens investering har vi till fonden tagit in över 1 miljard kronor från våra investerare och vi har därmed en bra plattform för fortsatt tillväxt
Johan Eriksson, VD Estea AB
Det här är ett välkommet resultat av en medveten satsning för att etablera oss som en partner för de stora institutionernas kapitalförvaltningsbehov. Samtidigt ser vi det som ett kvitto på att vårt långsiktiga förvaltningsarbete uppmärksammas. Vi har ett stort momentum i transaktionsaffären, och har under vintern tillträtt omsorgfastigheter för cirka 1,1 miljarder kronor
Per Torpare, Försäljningschef Estea AB
Vi är glada för det stora intresset och välkomnar såväl befintliga som nya investerare till fonden. Med kapitalet från emissionen bygger vi vidare enligt fondens expansiva förvärvsstrategi och får ytterligare förvärvsutrymme att allokera till de möjligheter vi ser i transaktionsmarknaden
Per Torpare, Försäljningschef Estea AB
Vi har verkligen haft en intensiv vinter och har sedan november 2020 genomfört tre emissioner om totalt 472 Mkr, tillträtt fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,1 Mdr kronor och välkomnat närmare 4 000 nya investerare till fonden. Vi ser framgångarna som ett bevis för marknadens efterfrågan på stabila, förutsägbara kassaflöden från en expansiv strategi i ett annars defensivt tillgångsslag
Per Torpare, Försäljningschef Estea AB
Vi har en expansiv förvärvsstrategi och har effektivt allokerat en betydande del av kapitalet från de nyligen genomförda emissionerna till flera attraktiva fastigheter. Vi har ett väldigt starkt momentum i transaktionsverksamheten. Genom att öppna för att ta in nytt kapital tar vi tillvara både de möjligheter vi ser i marknaden och det stora intresset vi möter för fonden.
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vi ser en stor styrka i segmentet varför vi ökar vår egen investering i fonden. Vi som ägare kommer teckna oss för ytterligare minst 10 mkr i emissionen vilket gör att vi tillsammans med Esteas styrelse och närstående kommer ha investerarat mer än 47 mkr i fonden. Självklart till samma kurs och villkor som övriga investerare.
Johan Eriksson, VD Estea AB
2020 var ett händelserikt år och koncernen kunde leverera bra resultat inom flera viktiga områden, trots de ovanliga omständigheter som pandemin förde med sig. Vi har en stark tro på en positiv utveckling för samhällsfastigheter i allmänhet och vård- och omsorgsfastigheter i synnerhet. Bolagets befintliga portfölj av fastigheter uppfyller just de krav som marknaden tycks värdera särskilt högt i dessa tider. Sammantaget ser vi möjligheter i marknaden att fortsätta vår expansionsplan och genomföra förvärv enligt den fastslagna strategin.
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vi är glada över förvärvet av ännu ett fint äldreboende i en modern och ändamålsenlig fastighet. Fastigheten har ett centralt mikroläge i expansiva Flemingsberg, intill det högt rankade Karolinska Universitetssjukhuset. Det är även roligt att ytterligare fördjupa vårt samarbete med Attendo.
Carl Beck-Friis, Transaktionschef, Estea AB
Detta förvärv bidrar ytterligare till vår strategi som visat styrka under det senaste årets prövande marknadsklimat. Social infrastruktur i form av vård- och omsorgsboenden, kan förenklat beskrivas som ett av de mest defensiva delsegmenten inom kategorin samhällsfastigheter, med stabila och skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal och förutsägbara kassaflöden. Vi ser fortsatt ett starkt stöd av den demografiska utvecklingen samt ett underskott på äldreboendeplatser.
Johan Eriksson, VD, Estea AB
Fastigheten är uppförd av Skanska och förvärvades av Estea Omsorgsfastigheter i februari 2019 och tillträds nu vid färdigställande enligt plan. Läget är unikt och vackert invid Näsby Slott och fjärden Stora Värtan, med närhet till service och butiker. Samtidigt är det bara 20 minuter in till Stockholms central
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vi söker aktivt efter denna typ av fastighet där vi kan komma in tidigt i utvecklingsprocessen, och det är vår ambition att detta är ett i raden av samarbeten med fastighetsutvecklare
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vi är glada över det fortsatt stora intresset för fonden och välkomnar alla nya och gamla investerare. För att tillgodose efterfrågan från de omkring 1 500 investerarna valde vi att utnyttja utökningsoptionen motsvarande en fördubbling av emissionsvolymen
Johan Eriksson, VD Estea AB
Med kapitalet från emissionen bygger vi portföljen vidare enligt vår expansiva förvärvsstrategi. Vi har effektivt allokerat kapitalet från höstens tidigare emission och kommer att tillträda elva nya fastigheter som ytterligare stärker fondens intjäning. Värdet på vår fastighetsportfölj med dessa förvärv överstiger nu 1,5 Mdr, vilket gör oss till en av de största privata ägarna av omsorgsfastigheter i Sverige
Johan Eriksson, VD Estea AB
Förvärvet innebär att fondens portfölj växer ytterligare med en långsiktig kommunal hyresgäst i en intressant region. Fastigheterna, som i huvudsak är belägna i stadskärnan, bedöms ge ett förutsägbart och stabilt kassaflöde, i kombination med identifierad utvecklingspotential
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vi har i och med detta förvärv effektivt allokerat kapitalet från den emission vi genomförde tidigare i höst. För att ta tillvara på de möjligheter vi ser i marknaden, och det stora intresse vi mött från investerare, öppnar vi nu fonden för ytterligare investeringar genom en emission
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vi har en expansiv förvärvsstrategi och har effektivt allokerat en betydande del av kapitalet från den nyligen genomförda emissionen till fem attraktiva fastigheter och därutöver öronmärkt kapital för ytterligare identifierade förvärv. Genom att öppna för att ta in nytt kapital tar vi tillvara både de möjligheter vi ser i marknaden och det stora intresset vi möter för fonden
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vi har en stark tro på en positiv utveckling för samhällsfastigheter i allmänhet och omsorgsfastigheter i synnerhet. Bolagets befintliga portfölj av fastigheter uppfyller just de krav som marknaden tycks värdera särskilt i dessa tider. Sammantaget ser vi möjligheter i marknaden att fortsätta vår expansionsplan och genomföra förvärv enligt den lagda strategin
Johan Eriksson, VD Estea AB
Förvärvet innebär att vi effektivt allokerar tillskottet från den nyligen genomförda emissionen till fem attraktiva fastigheter som kommer att bidra positivt till fondens intjäning. Samtliga fastigheter är i linje med fondens fokus på helt eller delvis statliga finansierade hyresgäster. Vi har en expansiv förvärvsstrategi och kommer även framgent att öppna för nya intag av kapital för att agera på de många möjligheter vi ser i marknaden
Johan Eriksson, VD Estea
Det är roligt att välkomna fler än 3 000 nya investerare till Estea Omsorgsfastigheter. Vi är redan idag etablerade inom segmentet med en fastighetsportfölj om cirka 900 miljoner kronor. Med den genomförda kapitalanskaffningen skapas ett förvärvsutrymme om ytterligare 700 – 800 miljoner kronor. Vi kommer att fortsätta vår expansiva förvärvsstrategi och vi vet exakt vad vi vill köpa
Johan Eriksson, VD Estea