Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) – Delårsrapport januari – mars 2021

Report this content

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 21,0 (6,6) miljoner kronor.
 • Driftnettot uppgick till 16,8 (4,2) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet var -0,1 (-0,8) miljoner kronor.
 • Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 0,6 (2,9) miljoner kronor.
 • Omvärdering av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med -13,7 (-4,1) MSEK men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • Periodens resultat efter skatt var -16,5 (-2,7) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 4,0 (2,8) miljoner kronor.
 • Under perioden uppgick investeringar i nya och befintliga fastigheter till 418,2 (-) MSEK.
 • Förvaltningsfastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 1 807,2 (1 388,3) miljoner kronor.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 105,2 (102,5) procent. NAV-värdet baseras på fastighetens redovisade värden, se även definition sidan 21.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Under kvartal ett genomfördes en emission med en sammanlagd kapitalanskaffning om 83,3 MSEK. Totalt emitterat kapitalandelslån uppgick på balansdagen till 822,0 MSEK.
 • I mars 2021 beslutade bolaget att ge ut en ny fondandelsklass med inriktning på institutionella investerare som inte kommer att noteras. Allmänna Arvsfonden har beslutat att investera 250,0 miljoner kronor i den nya fondandelsklassen som löpande kommer att kunna utökas med fler institutionella investerare.
 • I februari 2021 tillträdde bolaget fastigheten Medicinaren 22 till ett överenskommet fastighetsvärde om 408,0 MSEK. Fastigheten är fullt uthyrd till Attendo med årliga hyresintäkter om cirka 17,1 MSEK.

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

Belopp i miljoner kronor 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2019 nov-dec
Hyresintäkter 21,0 35,9 0,9
Driftnetto 16,8 26,7 0,6
Förvaltningsresultat -0,1 -8,6 0,1
Totalresultat -16,5 51,4 1,4
Förvaltningsfastigheter 1 807,2 1 388,3 459,0
Skulder till kreditinstitut 1 086,5 686,9 226,0
Emitterat kapitalandelslån 822,0 741,1 357,6
Eget kapital 39,3 55,8 1,4
Balansomslutning 2 072,8 1 552,2 612,6
Nyckeltal
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 99 99 100
Överskottsgrad, % 80 75 72
Hyresvärde, MSEK 90,4 74,5 26,5
Hyresduration, år 9,6 9,1 8,1
Direktavkastning, % 4,1 4,3 3,5
Medelränta kreditinstitut, % 1,80 1,69 1,90
Belåningsgrad, % 60,1 49,5 49,2
Justerad räntetäckningsgrad, gånger 3,3 3,2 1,2
Justerad soliditet, % 42,5 51,6 60,1
Ränta kapitalandelslån, % 4,00 4,00 4,00
NAV-värde, % 105,2 105,8 102,2
Marknadskurs kapitalandelslån, % 102,5 100,6 -

”Kvartalet har utvecklats fortsatt positivt för koncernen och vi fortsätter växa genom kapitalanskaffningar och förvärv. Bland annat kan vi blicka tillbaka på en emission där vi tog in 83,3 MSEK från 1400 investerare. I samband med att vi lanserade en institutionell andelsklass kunde vi även välkomna Allmänna Arvsfonden som beslutade att investera 250 MSEK. Vård- och omsorgsfastigheter visar styrka och vår uppfattning är att allt fler, såväl banker som investerare, söker sig till segmentet. Fortsatta obalanser i den förväntade efterfrågan av vård- och omsorgsplatser gör sammantaget att vi ser goda affärsförutsättningar och förväntar oss fortsatt hög aktivitet.”

-Johan Eriksson, CEO på Estea AB

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, CEO på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Head of Capital Markets på Estea AB, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se                   

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden, se: www.estea.se

Om fonden

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en alternativ investeringsfond vars syfte är att äga, förvalta och utveckla fastigheter med fokus på vård- och omsorgsfastigheter och över tid skapa en väl sammansatt och attraktiv fastighetsportfölj. Fondens strategi är att kombinera sektorns defensiva egenskaper, i form av generellt sett längre hyresavtalsdurationer och helt eller delvis skattefinansierade hyresintäkter. För mer information om fonden gå in på www.estea.se/fonder/estea-omsorgsfastigheter/

Taggar:

Prenumerera

Citat

Kvartalet har utvecklats fortsatt positivt för koncernen och vi fortsätter växa genom kapitalanskaffningar och förvärv. Bland annat kan vi blicka tillbaka på en emission där vi tog in 83,3 MSEK från 1400 investerare. I samband med att vi lanserade en institutionell andelsklass kunde vi även välkomna Allmänna Arvsfonden som beslutade att investera 250 MSEK. Vård- och omsorgsfastigheter visar styrka och vår uppfattning är att allt fler, såväl banker som investerare, söker sig till segmentet. Fortsatta obalanser i den förväntade efterfrågan av vård- och omsorgsplatser gör sammantaget att vi ser goda affärsförutsättningar och förväntar oss fortsatt hög aktivitet.
Johan Eriksson, CEO på Estea AB