Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) genomför en publik emission för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.

Report this content

Estea AB:s helägda dotterbolag och förvaltade alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Fonden” eller ”Bolaget”) som sedan oktober 2020 är noterad på Nasdaq Stockholm, genomför en publik emission av nya fondandelar (”Nya Fondandelar”) under Bolagets kapitalandelslån ISIN SE0013513801 (”Erbjudandet”) för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.

Bolaget investeringar i vård- och omsorgsboenden på attraktiva lägen i tillväxtregioner, universitetsstäder och regionhuvudstäder. Hyresgästerna är huvudsakligen väletablerade omsorgsaktörer och kommuner. Fonden förvaltas av Estea AB som har tillstånd sedan 2015 från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Syftet med Erbjudandet är att via ett ökat investeringsutrymme ge Fonden en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandets teckningstid är den 24 november – 13 december 2021.
  • Erbjudandekursen uppgår till 105 % och minsta teckningsbelopp är en fondandel á 10 500 kr med ett tillägg om 76,67 kr per fondandel motsvarande upplupen ränta per likviddagen. Tecknat belopp kan komma att reduceras vid överteckning. Courtage utgår ej.
  • En investering enligt Erbjudandet ger en avkastning bestående av dels en fastställd ränta om 4 procent årligen på nominellt belopp med kvartalsvis utbetalning. Dels en vinstdelning motsvarande (i) 100 procent av Fondens resultat upp till 6 procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta), samt (ii) 75 procent av Fondens resultat som överstiger 6 procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta).
  • Under Erbjudandet emitteras Nya Fondandelar till ett värde om maximalt 157,5 MSEK, med möjlighet för Fonden att, beroende på efterfrågan, utöka Erbjudandet med ytterligare Nya Fondandelar till ett värde om 157,5 MSEK, totalt 315 MSEK.
  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige.
  • Bolaget har erhållit teckningsåtagande från flera externa investerare, däribland den institutionella investeraren von Euler & Partners, att till samma pris och villkor som övriga investerare, teckna totalt 7 248 Nya Fondandelar under Erbjudandet. Teckningsåtagandet utgör 48,0 procent av Erbjudandet och om utökningsoptionen utnyttjas till fullo utgör teckningsåtagandet 24,0 procent av Erbjudandet.
  • Erbjudandet föranleder prospekt. Fullständig information, villkor och anvisningar för Erbjudandet samt information om Bolagets verksamhet, framtidsutsikter och motiv finns tillgängliga i Bolagets prospekt. Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen per 23 november 2021. Prospektet publiceras på Estea AB:s och Avanza Bank AB:s (publ) (”Avanza”) hemsidor (www.estea.se och www.avanza.se).

”Vi hoppas att många investerare ska attraheras av den här möjligheten. Vi tror att Estea Omsorgsfastigheter kan passa väl in i portföljer oavsett om man som investerare lockas av det stabila kassaflödet och den förutsägbara utdelningen, eller en investering som har låg påverkan från konjunktursvängningar.” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

”Vår portfölj står sig väl i ett förändrat konjunkturläge eftersom behovet och underskottet av vård- och omsorgsbostäder är så omfattande. Långa hyresavtal med inflationsskyddade intäkter och försiktig belåning av fastigheterna, ger oss även positiva effekter och skydd mot såväl högre räntor som högre inflation.” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Om Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea Omsorgsfastigheter (publ) är en alternativ investeringsfond vars affärsmodell går ut på att förvalta, utveckla och slutligen avyttra  företrädesvis samhällsfastigheter (inklusive projektfastigheter), såsom exempelvis vård- och omsorgsfastigheter, i Sverige. Segmentet vård- och omsorgsfastigheter kännetecknas av helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster med långa hyresavtal (15 – 20 år är vanligt) och en marknadsefterfrågan med låg korrelation till konjunkturen.

Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3 – 5 procent. Fondens tillgångsvärde uppgår till närmare 2 900 MSEK fördelat på 34 fastigheter med total uthyrningsbar area om cirka 76 900 kvm. Portföljens genomsnittliga hyresduration beräknad på de kommersiella lokalerna, uppgår till 10,3 år och kontrakterade årshyror uppgår till cirka 139 MSEK.

Marknaden för omsorgsfastigheter

Bolaget verkar inom ett segment som kännetecknas av stor och långsiktig efterfrågan från stabila hyresgäster. Sveriges befolkning prognostiseras att överskrida 11 miljoner människor år 2034. Den största procentuella ökningen av befolkningen väntas framförallt ske bland de som är 80 år och äldre. Personer över 80 år förväntas att öka med 9 procent de kommande tio åren och 66 procent fram till och med 2040. Resterande del av befolkningen förväntas däremot enbart se en ytterst svag ökning om 0,4 procent de kommande tio åren och 5 procent fram till och med 2040. Detta ställer stora krav på samhället då behovet av vård och äldreboenden kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Omsorgen om de äldre kommer också bli svårare då storleksskillnaden mellan gruppen och de yngre generationerna kommer att minska.

En följd av den demografiska utvecklingen är bostadsbrist. Ungefär 50 procent av kommuner bedömer en brist på trygghetsbostäder, nästan 45 procent bedömer brist på seniorbostäder och cirka 25 procent bedömer en brist på särskilt boende för äldre. Fram till och med 2030 bedöms ett behov på över 1,6 miljoner kvm samhällsfastigheter.

Om Estea AB

Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde för såväl sina investerare som  samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.

Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista.

Kontaktpersoner hos för ytterligare information

Johan Eriksson, CEO på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Head of Capital Markets på Estea AB, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden, se: www.estea.se

Informationen är sådan som Estea Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom bolagets CEO Johan Erikssons försorg, den 23 november 2021, kl. 14:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi hoppas att många investerare ska attraheras av den här möjligheten. Vi tror att Estea Omsorgsfastigheter kan passa väl in i portföljer oavsett om man som investerare lockas av det stabila kassaflödet och den förutsägbara utdelningen, eller en investering som har låg påverkan från konjunktursvängningar
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vår portfölj står sig väl i ett förändrat konjunkturläge eftersom behovet och underskottet av vård- och omsorgsbostäder är så omfattande. Långa hyresavtal med inflationsskyddade intäkter och försiktig belåning av fastigheterna, ger oss även positiva effekter och skydd mot såväl högre räntor som högre inflation
Johan Eriksson, VD Estea AB