Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) – Årsredovisning 2020

Report this content

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag vars kapitalandelslån är noterat vid NasdaqStockholm.

Året 2019/2020 i korthet

 • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 36,8 miljoner kronor.
 • Driftnettot uppgick till 27,4 miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultatet var -8,5 miljoner kronor.
 • Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 79,1 miljoner kronor.
 • Omvärdering av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med 0,1 MSEK men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.
 • Periodens resultat efter skatt var 52,8 miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -11,5 miljoner kronor.
 • Under verksamhetsåret tillträddes 12 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om 1 300,9 miljoner kronor samt ingått avtal om att förvärva ytterligare två fastigheter under första halvåret 2021.
 • Förvaltningsfastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 1 388,3 miljoner kronor.
 • Koncernen har under verksamhetsåret emitterat kapitalandelsbevis till ett sammanlagt nominellt värde om 741,1 MSEK.
 • Koncernens kapitalandelslån noterades på Nasdaq Stockholms obligationslista under kortnamnet ”ESTEA OMSORG FONDANDEL”. Första handelsdagen var 27 oktober 2020. Marknadskursen uppgick till 100,6 på balansdagen.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 105,8 procent. NAV-värdet baseras på fastighetens redovisade värden.
 

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

Belopp i miljoner kronor 2019/202011 nov-31 dec
Hyresintäkter 36,8
Driftnetto 27,4
Förvaltningsresultat -8,5
Totalresultat 52,8
Förvaltningsfastigheter 1 388,3
Skulder till kreditinstitut 686,9
Emitterat kapitalandelslån 741,1
Eget kapital 55,8
Balansomslutning 1 552,6
Nyckeltal (för definition se sid 49-50)
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 99
Överskottsgrad, % 75
Hyresvärde, MSEK 74,5
Hyresduration, år 9,1
Direktavkastning, % 4,3
Medelränta kreditinstitut, % 1,69
Belåningsgrad, % 49,5
Justerad räntetäckningsgrad, gånger 3,2
Justerad soliditet, % 51,6
Ränta kapitalandelslån, % 4,00
NAV-värde, % 105,8
Marknadskurs kapitalandelslån, % 100,6

”Kalenderåret var händelserikt och koncernen kunde leverera bra resultat inom flera viktiga områden, trots de ovanliga omständigheter som pandemin förde med sig. Vi genomförde exempelvis en notering vid Nasdaq Stockholm i oktober vilket skapar en god likviditet för våra investerare. Vi har även hållit ett högt tempo på affärssidan och ingick avtal om förvärv till ett värde på över 1 miljard under året 2020 och kapitalet från de flera framgångsrika emissionerna allokerades till attraktiva fastigheter som bidrar till fondens avkastning,” säger Johan Eriksson, CEO på Estea AB

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, CEO på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Head of Capital Markets på Estea AB, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se                    

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden, se: www.estea.se

Om fonden

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en alternativ investeringsfond vars syfte är att äga, förvalta och utveckla fastigheter med fokus på vård- och omsorgsfastigheter och över tid skapa en väl sammansatt och attraktiv fastighetsportfölj. Fondens strategi är att kombinera sektorns defensiva egenskaper, i form av generellt sett längre hyresavtalsdurationer och helt eller delvis skattefinansierade hyresintäkter. För mer information om fonden gå in på www.estea.se/fonder/estea-omsorgsfastigheter/

Taggar:

Prenumerera

Citat

Kalenderåret var händelserikt och koncernen kunde leverera bra resultat inom flera viktiga områden, trots de ovanliga omständigheter som pandemin förde med sig. Vi genomförde exempelvis en notering vid Nasdaq Stockholm i oktober vilket skapar en god likviditet för våra investerare. Vi har även hållit ett högt tempo på affärssidan och ingick avtal om förvärv till ett värde på över 1 miljard under året 2020 och kapitalet från de flera framgångsrika emissionerna allokerades till attraktiva fastigheter som bidrar till fondens avkastning
Johan Eriksson, CEO på Estea AB