Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) offentliggör erbjudande samt prospekt i samband med notering av fondandelar på Nasdaq Stockholms obligationslista

Report this content

Stockholm 2020-09-28 – Estea AB:s helägda dotterbolag och förvaltade alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Fonden” eller ”Bolaget”), offentliggör idag erbjudande samt tillhörande prospekt om en publik nyemission av nya fondandelar under Bolagets kapitalandelslån med ISIN-kod SE0013513801 (”Erbjudandet” respektive de ”Nya Fondandelarna”) med förväntad notering av fondandelarna på Nasdaq Stockholms obligationslista den 27 oktober 2020.

Fonden startades 2019 och är en alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i vård- och omsorgsboenden för äldreomsorg med väletablerade hyresgäster. Fonden förvaltas av Estea AB som har tillstånd sedan 2015 från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). Estea AB grundades 2002 och har sedan dess etablerat, och framgångsrikt avslutat, 19 investeringsfonder.

Syftet med Erbjudandet är att via ett ökat investeringsutrymme ge Fonden en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv. 

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet består av en nyemission av de Nya Fondandelarna till ett värde om cirka 250 MSEK, med möjlighet för Fonden att, beroende på efterfrågan, utöka Erbjudandet med ytterligare Nya Fondandelar till ett värde om cirka 250 MSEK.
  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige.
  • Anmälningsperioden beräknas pågå mellan den 29 september och den 19 oktober 2020.
  • Beräknad första dag för handel i Estea Omsorgsfastigheter fondandelar på Nasdaq Stockholms obligationslista förväntas bli den 27 oktober 2020. Fondandelarna kommer att handlas under kortnamn ”ESTEA OMSORG FONDANDEL”.
  • En investering enligt Erbjudandet ger en avkastning bestående av dels en fastställd kvartalsvis ränteutbetalning om 4 procent årligen och dels en vinstdelning motsvarande (i) 100 procent av Fondens resultat upp till sex procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta), samt (ii) 75 procent av Fondens resultat som överstiger sex procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta).
  • Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet publiceras idag den 28 september 2020 på Estea AB:s och Avanza Bank AB (publ):s (”Avanza”) respektive hemsidor (www.estea.se och www.avanza.se).
  • Anmälningssedel finns tillgänglig på Estea AB:s och Avanzas hemsida. För personer som är depåkunder hos Avanza kan anmälan göras via Avanzas internettjänst.

Om Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en alternativ investeringsfond vars affärsmodell går ut på att äga företrädesvis samhällsfastigheter (inklusive projektfastigheter), såsom exempelvis vård- och omsorgsfastigheter, i Sverige samt förvalta, utveckla och slutligen avyttra fastigheterna. Segmentet vård- och omsorgsfastigheter kännetecknas av helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal om 15-20 år och en marknadsefterfrågan med låg korrelation till konjunkturen. Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3-5 procent. Fonden har för närvarande fyra fastigheter, belägna i Österåker, Västerås, Karlstad respektive Sundsvall, med en total uthyrningsbar area om cirka 23 679 kvadratmeter och årliga hyresintäkter om cirka 45 MSEK (inklusive Täby Äppelträdgården 1 med förväntat tillträde under fjärde kvartalet 2020). Uthyrningsgraden på fastighetsbeståndet är 100 procent och hyresgästerna består av bland annat av marknadsledande aktörer inom vård- och äldreomsorg. Fondens tillgångsvärde uppgår till ungefär 900 MSEK och belåningsgraden uppgick per den 30 juni 2020 till 52,8 procent. Bolagets dotterföretag, Estea Omsorgsfastigheter PropCo AB, har därtill ingått avtal avseende förvärv av ytterligare två fastigheter varav en planeras att tillträdas under november 2020.

Marknaden för omsorgsfastigheter

Bolaget verkar inom ett segment som kännetecknas av stor och långsiktig efterfrågan från långsiktiga och stabila hyresgäster. Befolkningsmängden i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och tillväxten prognosticeras fortsatt vara hög. Den största befolkningsökningen förväntas ske bland den äldre delen av befolkningen, där antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas vara 255 000 fler år 2029 jämfört med idag, en ökning på närmare 50 procent. Detta ställer stora krav på samhället, och en stor andel av Sveriges kommuner har brist på vård- och omsorgsboenden för att möta behovet. Enligt Boverket rapporterar 109 av Sveriges 290 kommuner att det råder brist på specialanpassade boenden för äldre. Dessutom uppger 76 av landets kommuner att behovet inte heller kommer att vara uppfyllt om fem år. År 2030 prognosticeras antalet personer över 80 år öka från dagens 530 000 till närmare 800 000 personer. Detta innebär att det fram till 2026 kommer att behöva byggas närmare 560 nya äldreboenden enligt Finansdepartementet.

Med ett ökat behov av äldreboenden i stora delar av Sverige tyder mycket på ett fortsatt stort intresse för samhällsfastighetsmarknaden i Sverige. I samband med ett ökat investeringsintresse och ett gap mellan utbud och efterfrågan inom segmentet, prognosticeras hyresutvecklingen vara fortsatt stark, direktavkastningskraven följa en fortsatt nedåtgående utveckling och tillväxten inom segmentet öka.

Estea AB

Estea AB är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea AB har tillstånd enligt LAIF och står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden, som är ett helägt dotterbolag till Estea AB, utgör en alternativ investeringsfond enligt LAIF.

Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB utvecklar och förädlar fastighetsportföljer. Estea AB tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsportföljer. Bland investerare i de fonder som Estea AB förvaltar finns kapitalförvaltare, institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea AB har varit verksamt sedan 2002 och har sedan dess startat och realiserat 19 fonder med olika investeringsstrategier inom flera segment med en genomsnittlig avkastning per år (IRR) om 19 procent.

Rådgivare

Avanza är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med Erbjudandet.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson Rydermark, VD Estea AB och Bolaget, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan till att teckna, förvärva, sälja eller på annat sätt handla med värdepapper som emitterats av Bolaget. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. (”Prospektförordningen”). Erbjudande om att teckna värdepapper kommer endast att lämnas genom ett prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Prospektförordningen kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara, helt eller delvis, olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Värdepapperna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten eller utfallen som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådana framåtriktade uttalanden. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar