Rättelse av felaktig MAR-klassificering.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) publicerar en rättelse avseende att pressmeddelandet ”Övertecknad emission i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ).” innehöll en felaktig hänvisning till MAR och innehöll stycket som följer:

Informationen är sådan som Estea Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom bolagets CEO Johan Erikssons försorg, den 14 december 2021, kl. 11:30 CET.

Pressmeddelandet borde inte ha hänvisat till MAR då det ej innehåller insiderinformation. Nedan följer det berörda pressmeddelandet i sin helhet utan hänvisning till MAR.

Övertecknad emission i Estea Omsorgsfastigheter AB (publ).

Stockholm den 14 december 2021 – Emissionen av nya fondandelar i Estea AB:s förvaltade investeringsfond och helägda dotterbolag Estea Omsorgsfastigheter AB (publ), med sista teckningsdag den 13 december 2021, övertecknades. Emissionen tillförde fonden ca 193,7 MSEK i nytecknade andelar fördelat på omkring 1 650 investerare.

För att tillmötesgå efterfrågan beslutade emittenten att utnyttja en del av utökningsoptionen.  

Motivet för emissionen var att via ett utökat förvärvsutrymme ge Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv.

-Intresset för emissionen har varit stort med teckningsåtagande från flera institutionella investerare, och även ett brett intresse från såväl befintliga som nya investerare. Det stärker oss i vår övertygelse att marknaden efterfrågar stabila och förutsägbara kassaflöden, grundade på långa hyresavtal med inflationsskyddade intäkter från finansiellt starka hyresgäster, säger Per Torpare, Head of Capital Markets på Estea AB. 

Besked om tilldelning sker i enlighet med vad som angivits i prospektet.

Fondens andelar är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på Nasdaq Stockholms obligationslista under kortnamnet ESTEA OMSORG FONDANDEL, ISIN: SE0013513801. Beräknad första handelsdag för de nya fondandelarna är den 21 december 2021.

Om Estea AB och Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde för såväl sina investerare som  samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.

Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, CEO på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Head of Capital Markets på Estea AB, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden, se: www.estea.se

Taggar: