Beslut från Eworks årsstämma den 4 juni 2020

Ework Group AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades.

UTDELNING
Stämman fastställde styrelsens förslag om att ingen utdelning ska utgå till bolagets aktieägare.

STYRELSE OCH ARVODEN
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna: Staffan Salén, Magnus Berglind, Dan Berlin, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg, Anna Storåkers och Erik Åfors. Till styrelsens ordförande omvaldes Staffan Salén.

Årsstämman beslutade att arvoden till styrelsen ska vara oförändrade vilket innebär att arvode till ordföranden ska utgå med SEK 316 000 samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 158 000 vardera.

REVISION
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det auktoriserade revisorsbolaget KPMG med revisor Helena Nilsson för en mandatperiod till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade om oförändrad arvodesprincip, det vill säga att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

VALBEREDNING
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande på stämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisionsarvode samt principer för valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

ÄNDRING I BOLAGSORDNING
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra §§ 1, 9 och 12 i bolagets bolagsordning med anledning av vissa förändringar i lag. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om en mindre språklig förändring i bolagsordningen. Ny bolagsordning finns tillgänglig hos bolaget och på www.eworkgroup.com  

Stockholm den 4 juni 2020
Ework Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.com
Ola Maalsnes, CFO, 08-50 60 55 00, +46 738 68 22 90, ola.maalsnes@eworkgroup.com

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.