Ework Group ABs valberedning och årsstämma 2022

Report this content

Eworks årsstämma kommer att hållas måndagen den 2 maj 2022 i Stockholm. Valberedningen är utsedd i enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eworks årsstämma 2020. I valberedningen ingår:

  • Magnus Berglind, eget innehav och via kapitalförsäkring
  • Jonas Backman, utsedd av Protector Forsikring ASA
  • Staffan Salén, utsedd av Investment AB Arawak

Valberedningen har utsett Magnus Berglind till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt eventuella förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@eworkgroup.com eller per brev till Ework Group AB, att: Valberedningen, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, senast den 1 februari 2022.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till arsstamma22@eworkgroup.com senast den 4 mars 2022, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.com
Ola Maalsnes, CFO, 08-50 60 55 00, +46 738 68 22 90, ola.maalsnes@eworkgroup.com

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt över 11 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.