Ework publicerar delårsrapport, januari-juni 2020: Ework fortsätter att vinna affärer på en osäker marknad

"Vi summerar ett utmanande kvartal som har präglats av den globala covid-19-pandemin. Med en intäktsminskning om 4 procent och ett rörelseresultat på 30 MSEK, strax under föregående år, klarade Ework kvartalet förhållandevis väl. Efterfrågan har vänt uppåt men inte till tidigare nivåer och osäkerheten är fortsatt stor."

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2020 jämfört med 2019

 • Nettoomsättningen sjönk 4 procent till 3 121 MSEK (3 249).
 • Rörelseresultat sjönk 3 procent till 29,9 MSEK (30,7).
 • Resultat efter finansiella poster minskade 7 procent till 25,5 MSEK (27,5).
 • Orderingången sjönk 14 procent till 4 026 MSEK (4 675).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,18 SEK (1,23), en minskning med 4 procent.
 • Nedgången av nettoomsättning och resultat förklaras av minskad efterfrågan och nedstängda kundprojekt till följd av covid-19. Effekterna har begränsats genom snabbt vidtagna kostnadsminskningar.
 • I resultatet ingår statligt covid-19 stöd, vilket har förbättrat resultatet med 3,3 MSEK.
 • Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 4,1 MSEK (0).
 • Ework fortsatte att vinna nya kunder varav flera med den digitala plattformen Verama som viktigt inslag.

Första halvåret 2020 jämfört med 2019

 • Nettoomsättningen ökade 2 procent till 6 534 MSEK (6 377).
 • Rörelseresultat ökade 2 procent till 58,3 MSEK (57,1).
 • Resultat efter finansiella poster ökade 2 procent till 53,0 MSEK (51,9).
 • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,49 SEK (2,34), en ökning med 6 procent.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com

För mer information, kontakta:

Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Denna information är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 16 juli 2020, klockan 11.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.