eWorkbarometern våren 2016: Konsulter inom IT och teknik tror på ökade timpriser

Det råder goda tider för konsulter inom IT/telekom-, teknik- och verksamhetsutveckling. Siffror från den senaste eWorkbarometern visar att nästan hälften av konsulterna har höjt sina timpriser det senaste året samtidigt som 81 procent uppger att de har behållit eller ökat sitt kapacitetsutnyttjande. Den positiva bilden förstärks av att över hälften av de tillfrågade tror på ökade priser de närmaste tolv månaderna.

eWorkbarometern, som genomförs två gånger om året sedan 2007, mäter löpande pris- och efterfrågeutvecklingen bland konsulter inom IT/telekom, teknik och verksamhetsutveckling och är Sveriges största konsultundersökning i sitt slag.

Årets första mätning visar entydigt att branschen för konsulter inom IT/telekom, teknik och verksamhetsutveckling är i synnerligen god form. Många konsulter, hela 42 procent, har lyckats höja sina timpriser under de senaste tolv månaderna, vilket betyder att genomsnittspriset nu ligger på 887 SEK per timme.

En tredjedel av de tillfrågade svarar att de ligger på timpriser på mellan 850 SEK och 1050 SEK. Gruppen med de lägsta arvodena, under 650 SEK, har minskat väsentligt under det senaste året, från 22 till 16 procent. De dyraste konsulterna, med timarvoden på 1400 SEK och mer, har däremot minskat något jämfört med förra mätningen, från 4,4 till 3,9 procent.

-  Det är glädjande att se att arvodena fortsätter att stiga och att nästan hälften av konsulterna lyckats höja sina timpriser. En allt bättre konjunktur ger en god efterfrågan på konsulttjänster. Mycket tyder på att timpriserna fortsätter uppåt även framöver. Det är en positiv bild som vi ser för konsulttjänster, säger Zoran Covic, VD för konsultförmedlaren eWork.

Undersökningen bland konsulterna visar att optimismen om den närmaste framtiden är stor. Drygt hälften, 53 procent, av konsulterna tror att marknaden för konsulttjänster kommer att växa något eller mycket under de kommande tolv månaderna, jämfört med 47 procent vid förra undersökningen, hösten 2015.

När konsulterna tillfrågas om efterfrågan inom deras eget konsultområde är optimisterna som säger att deras marknad kommer att öka något färre, eller 35 procent. Samtidigt är andelen pessimister, som tror på en minskad marknad inom det egna konsultområdet, endast 6 procent, jämfört med 10,8 procent när de tillfrågade uttalar sig om konsultmarknaden i sin helhet.

Andelen som under det senaste året har mött konkurrens från utländska konsulter är i senaste undersökningen 38 procent. Det är en minskning med fyra procentenheter på ett år. Således svarar en stor majoritet att de inte har stött på utländsk konkurrens under det senaste året. Däremot tror 35 procent att konkurrensen från utländska konsulter kommer att öka under det kommande året, vilket är ökning med fyra procentenheter jämfört med förra undersökningen. När samma fråga ställdes 2010 var andelen hela 50 procent.

Fler tror också att konkurrensen från inhemska aktörer kommer att öka de närmaste tolv månaderna, 35 procent jämfört med 31 procent i förra undersökningen.

-  Drygt en tredjedel tror att konkurrensen kommer att öka, såväl från inhemska som utländska aktörer. Samtidigt kan man konstatera att konkurrensen från utländska konsulter inte alls har utvecklats så som man trodde för sex år sedan, säger eWorks VD Zoran Covic.

Vårens studie bygger på svar från 1 902 konsulter och konsultchefer i Norden varav majoriteten, 72 procent, är svenska. I den aktuella undersökningen är 58 procent av konsulterna verksamma inom IT/Telekom, 21 procent inom verksamhetsutveckling, 11 procent inom teknik och 11 procent övriga (allt från inköp till marknadsföring). Undersökningen görs två gånger per år.

Se grafik nedan. Den fullständiga undersökningen finns på: barometer.ework.se

   
För ytterligare information, kontakta:
Frågor kring undersökningen:
Thomas Dalebring, Competence & Marketing Director, +46 (0)73 4 03 43 43, thomas.dalebring@ework.se

För kommentarer och analys:
Zoran Covic, vd och koncernchef, +46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@ework.se


    


 


 
 
Fotnot: Alla priser omräknat från euro till kursen €1 0 9,44 SEK

  

eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 5 000 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork erbjuder ett objektivt urval av specialister ur marknadens största konsultnätverk med över 65000 konsulter vilket ger kunderna bättre pris, kvalitet och tidsutnyttjande. eWork har ramavtal med fler än 160 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta branscher. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar