Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Ework Group AB (publ), org. nr 556587–8708, (”Ework” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 klockan 14.00 i Bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.45.

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 20 april 2021, och
 • anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast torsdagen den 22 april 2021.

Anmälan kan göras skriftligen till Ework Group AB, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, per telefon 08-50 60 55 00 på vardagar mellan 08.00-17.00, eller per e-post arsstamma21@eworkgroup.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 20 april 2021 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före årsstämman till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.eworkgroup.com.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av coronapandemin och för att minska smittspridningen vidtar Erwork vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021. Årsstämman kommer bl.a. att hållas så kort som möjligt och ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. Ework följer noggrant utvecklingen och ber aktieägarna att hålla sig uppdaterade via hemsidan där kontinuerligt uppdaterad information finns.

Ework vill påminna aktieägare om möjligheten att utse ett ombud som kan utöva dennes rösträtt istället för att närvara personligen. Aktieägare som vill utse ett ombud att rösta för dennes räkning kan därför använda fullmaktsformulär som finns tillgängliga på www.eworkgroup.com.

Styrelsen har beslutat att erbjuda aktieägare möjlighet att lämna sin röst på förhand, genom s.k. poströstning. Ework uppmanar aktieägare att noga överväga att, istället för att närvara personligen, rösta genom poströstning. Formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com. Sådant formulär ska skickas till Bolaget på ovanstående postadress eller till arsstamma21@eworkgroup.com, och måste vara Bolaget tillhanda senast 22 april 2021.

Ärenden och förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justerare. 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Anförande av verkställande direktör.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbokslut.
 9. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
 2. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 4. Val av revisor.
 5. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
 6. Beslut om ändring av bolagsordning.
 7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Inför årsstämman 2021 består Eworks valberedning av Magnus Berglind, valberedningens ordförande, (eget innehav och via kapitalförsäkring), Staffan Salén (Investment AB Arawak) och Jonas Backman (Protector Forsikring ASA).

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 66,4 % av ägande- och röstetalet för samtliga aktier i Ework Group AB.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Staffan Salén väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2020 med ett kontant belopp om 4,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen fredag 30 april 2021. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 5 maj 2021.

Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att:

 • antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) (oförändrat), och
 • antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag (oförändrat).

Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår till ordföranden med SEK 324 000 (316 000) samt till styrelsens övriga ledamöter med SEK 162 000 vardera (158 000). Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår:

 • omval av styrelseledamöterna Dan Berlin, Erik Åfors, Frida Westerberg, Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg, Staffan Salén, och
 • omval av Staffan Salén som styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com. 

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022. KPMG har meddelat Bolaget att revisor Helena Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport om ersättningar.

Bolagsordningsändring (punkt 15)

Enligt 7 kap. 4 § och 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen samla in fullmakter och besluta om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Styrelsen föreslår därför att en ny paragraf införs i bolagsordningen, för att möjliggöra att styrelsen får samla in fullmakter och tillåta poströstning inför bolagsstämma (även efter den tillfälliga lag som ger motsvarande möjligheter under coronapandemin), enligt följande:

Ӥ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.”

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos Bolaget och på www.eworkgroup.com.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15 för bolagsordningsändring är giltig endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

17 239 675.  Bolaget innehar inte några egna aktier.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se https://www.eworkgroup.com/se/privacy-personal-data/.

Upplysningar på stämma

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, och på Bolagets hemsida, www.eworkgroup.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2021

Ework Group AB
Styrelsen