Bristande information om institutionsvården av unga

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport om placering av ungdomar med sociala problem av Erik Lindqvist till Finansdepartementet.

Varje år placerar de kommunala socialtjänsterna omkring 4 500 barn och ungdomar med sociala problem i Hem för vård eller boende (HVB). Omkring 80 procent av dessa placeringar sker i privata HVB. Genom att placera barn och unga i institutionsvård tar samhället på sig ett stort ansvar för deras fortsatta utveckling och välmående.

I rapporten diskuteras privata och offentliga utförares incitament i HVB-vården.

Författarens slutsats är att det ofta saknas viktig information för att bedöma och utvärdera vårdens kvalitet och resultat. Detta medför bl.a. att socialtjänsterna har svårt att avgöra vad som är god vård och lämpliga vårdtider. Socialtjänsterna kan dessutom sakna starka incitament att planera och följa upp de insatser som görs.

För att åtgärda de brister som uppmärksammas föreslås införandet av ett nationellt register som gör att kvaliteten hos olika HVB och behandlingsmetoder kan utvärderas, följas över tid och förbättras.

För frågor om rapporten kontakta Erik Lindqvist, tel. 073-150 40 11.

För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

Prenumerera