En plattare skatt kan öka drivkrafterna att arbeta

Att sänka marginalskatterna för höginkomsttagare skulle stimulera till mer arbete och samtidigt kunna öka skatteintäkterna. Det framhålls i den nya ESO-rapporten ”Skillnad på marginalen” som publiceras i dag.

- Under de senaste tjugo åren har regeländringar inom skatteområdet lett till att marginalskatterna har sänkts för låg- och medelinkomsttagare, medan de snarare har höjts för höginkomsttagare, säger Håkan Selin, en av författarna till rapporten.

I den nya rapporten till ESO undersöker Håkan Selin och Spencer Bastani hur beskattningen av arbetsinkomster kan utformas i syfte att minimera de ekono­miska förlusterna. I rapporten presenteras två reformförslag där marginal­skatterna för höginkomsttagare sänks och vissa kapitalinkomster höjs i syfte att motverka negativa fördelningseffekter.

Författarna menar att skatteintäkterna sannolikt skulle öka om marginalskatten sänktes för höginkomsttagare. Samtidigt poängterar de att det inte är önskvärt att ha en helt ”platt” skatteskala, dvs. konstant marginalskatt för alla inkomstnivåer.

- Marginalskatten bör vara lägre för medelinkomsttagare än för höginkomst­tagare, men den stora skillnad som finns i dag är inte motiverad. I ljuset av att kapital är betydligt lägre beskattat skapar det också drivkrafter till inkomstom­vandling för de som har den möjligheten, säger Spencer Bastani. 

För frågor om rapporten kontakta Spencer Bastani, tel. 0470-70 84 32 eller Håkan Selin, tel. 076 -827 24 11. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) breddar och fördjupar underlaget för samhälls­ekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera