Finansieringsproblem hinder för företagande och nya jobb

Report this content

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering av ekon. dr Anders Bornefalk till Finansdepartementet.

Bra möjligheter att finansiera företagande är av central betydelse för en god ekonomisk utveckling. De senaste decennierna har stora förändringar skett på de finansiella marknaderna, inte minst när det gäller regleringar och skattemässiga villkor. I rapporten konstateras att:

-        Företagens möjligheter att få banklån har försämrats sedan finanskrisen vilket medfört kapitalförsörjningsproblem för främst mindre och nystartade företag.

-        I ett internationellt perspektiv finns det i Sveriges förhållandevis få som har tillräckliga egna besparingar för att kunna starta och driva aktiebolag.

Författarens generella slutsats är att det i Sverige inte tas tillräcklig hänsyn till expansiva små och medelstora företags finansieringsbehov när skattesystem och kapitalkrav på bankerna utformas. Dagens system leder till finansieringsproblem, som skapar stora skillnader i möjligheterna till företagande. Det riskerar att förstärka Sveriges, internationellt sett, redan ojämna förmögenhetsfördelning. Företagande kan då bli till ett privilegium för de som redan har tillgång till eget kapital. Resultatet blir en samhällsekonomisk förlust och färre nya jobb.

För att underlätta den framtida finansieringen föreslås bland annat:

-        En förbättrad företagsobligationsmarknad för att frigöra kapital till mindre och nystartade företag.

-        Mer gynnsamma villkor för personaloptioner.

-        Stärkta rättigheter för kreditgivare och minoritetsägare.

För frågor om rapporten kontakta Anders Bornefalk, tel. 070-334 30 97. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08-405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) ska självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Forskare och institutioner får därför i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

Prenumerera