Fördjupad kunskap om arbetsmarknadsetablering i ny ESO-rapport

Report this content

För att utveckla en träffsäker arbetsmarknadspolitik krävs en tydligare bild av vilka faktorer som har betydelse för inträdet på arbetsmarknaden. En ny rapport till ESO kartlägger hur etableringen sett ut på svensk arbetsmarknad för de som föddes 1979.

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden är visserligen stark, men den höga långtidsarbetslösheten är alltjämt ett problem. Vissa grupper ser ut att ha särskilt svårt att få fäste på arbetsmarknaden. I en ny rapport till ESO presenterar Lars Behrenz och Jonas Månsson hur etableringen sett ut för personer i Sverige födda 1979. Genom att följa kohorten mellan 1995 och 2017 och använda statistik från en mängd olika register samlar författarna en stor mängd data kring kohortens etablering på arbetsmarknaden. 

– För att utveckla en träffsäker arbetsmarknadspolitik behövs kunskap om hur inträdet på arbetsmarknaden och etableringsprocessen ser ut för olika individer, mätt i termer av olika grad av försörjning. Tidigare analyser av etablering och den definition av sysselsättning som använts ger inte en tillräckligt bra bild av arbetsmarknadsetableringen, menar Lars Behrenz.

Specifikt studeras de grupper som har svårigheter på arbetsmarknaden såsom anhörig- och flyktinginvandrare och långtidsarbetslösa, men analysen inkluderar även de som varit osedvanligt framgångsrika. Författarna pekar på många olika händelser som kan påverka utfallet över tid, och identifierar områden som skulle kunna förbättras för att underlätta etableringen. Exempelvis pekar analysen på vikten av en god utbildning och riskerna med att begå upprepade brott. Men även oförutsedda händelser i livet kan få konsekvenser för etableringen.

Att drabbas av negativa chocker i livet, som att ens partner avlider eller att plötsligt bli av med jobbet, kan ha negativ inverkan på den framtida etableringen. Det kan därför finnas anledning att se över de stöd som samhället erbjuder i sådana situationer, säger Jonas Månsson.

Rapporten finns att ladda ner på ESO:s hemsida och där finns även en filmad presentation av rapporten.

För frågor om rapporten kontakta Lars Behrenz, tel. 072 216 51 08. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.

Prenumerera