Så kan politiken bli mer evidensbaserad

Report this content

Stärk den metodologiska undervisningen i samhällsvetenskapliga ämnen och skapa fler analysmyndigheter med tydliga uppdrag. Det är några av förslagen som lyfts i en ny rapport till ESO, ”Upp till bevis”, som publiceras i dag.

Tillgången till beslutsunderlag av god kvalitet är väsentlig för att beslutsfattare ska kunna bedöma konsekvenserna av olika åtgärder. I den nya ESO-rapporten undersöker Pathric Hägglund och Per Johansson experimentets roll som under­lag vid utformning av politik. Det så kallade randomiserade experimentet har länge framhållits som det bästa sättet att mäta orsak- och verkanssamband, men rapporten lyfter fram att det naturliga experimentet, eller kvasiexperimentet, många gånger är ett bättre alternativ.

– Politik innehåller målkonflikter där bedömningar om vad som är bra eller dåligt för olika grupper, och på lång eller kort sikt måste göras. I detta arbete ska inte enskilda experter ha sista ordet, utan beslutsfattare med förmåga att väga kostnader och intäkter på samhällsnivå, menar Pathric Hägglund.

Författarna resonerar även kring vilka förutsättningar och hinder som finns för en evidensbaserad politik i dag. För att öka förutsättningarna för en sådan politik framhålls stärkt metodutbildning inom samhällsvetenskapliga ämnen och fler analysmyndigheter med metodkompetens. Författarna menar att ett substantiellt hinder är teoribildningar som ifrågasätter experiment som metod för ökad kunskap, som fått allt större utbredning inom akademi och politik.

– Att på förhand vara fast vid en förklaringsmodell utan att undersöka det empiriska stödet för den valda modellen eller andra förklaringsmodeller är motsatsen till evidensbaserad politik, säger Per Johansson, rapportens andra författare.

Rapporten presenteras och diskuteras vid ett seminarium i dag kl. 13.00–14.30. Det kan följas via ESO:s hemsida www.eso.expertgrupp.se.

För frågor om rapporten kontakta Per Johansson, tel. 070-547 10 03. För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Lena Unemo, tel. 08–405 82 80.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.

Prenumerera